Tim da je zbusnula pandemi­ja (= epidemija ka je za­hva­ti­la zapravo cijelu zemlju) ko­ronavirusa su odlukom dotičnih vladov u pojedini zem­lja, jedna za drugom odlučile da moraju zatvoriti krčme, restoranii, hoteli a svakako i poduzeća ili prodavaonice, kade se okuplj već ljudi. U slijedećem kanimo jedno za drugim egzemplarično predstaviti neke ovih ugostiteljev i (malo)poduzetnikov i poka­zati kako su se snašli u ovoj ne samo za nju novoj nego i za njevu egzistenciju pogibelj­noj situaciji.

 

VELIKI BORIŠTOF— Od pandiljka, 16. marca uz mno­ge ostale su i Trudica i Ivo Domnanović silom prilike mo­­rali zatvoriti svoju galeriju s ovoljetnim vazmenim sajmom s ručno napravjenim vazme­nim nakitom tradicionalnimi vazmenimi jaji. Uza to ima i veliku ponudu i izbor umjetnin.

 

Sve to djelo, ko je imala s tim i sve investicije ke je imala (npr. s nabavljenjem pisanic ukrašenih slamom iz Tavan­ku­ta, Vojvodine i „krocajnih“ jaj Vilme Zieserl iz Stinjakov. Uza to je imala u sortimentu jaja i od kame i stakla kao i vazm­e­ne zece i race i kokoši isto od kamena i stakla, vaze i druge posude, ke su ljudi rado kupuju pred Vazmi da bi krasili svoj dom i pohištvo vazmenim nakitom.

No, da se posao ne bi čisto ukinuo Trudica Domnanović se je elektronskom poštom ob­ratila svojoj mušteriji i im po­nudila, da će im zgora spom­e­nuta dugovanja po potrebi i želji poslati i poštom. Ili da si ljudi naruču kod nje — a onda im postavi pred vrata, da si dojdu po to. U galeriju nutar ne smu.

 

Kako je rekla Trudica Do­m­nanović „ufam se da će država nam malim plati odštetu, nado­knadu za izgubljeni posao, jer sko­ro sve to dugovanje ko izla­žem sam morala jur i platiti.“ Pr­a­vo na odšetu bi, naravno mo­g­la imati, jer ima najavljen obrt.  

 

(uredn.)

 

Trudica Domnanović
Galerija umjetnost & rukotvo­rine, starine (antikviteti)
7304 Veliki Borištof,
Dolinski kraj 48
tel. 0664/4310550

e-mail: trudica.domnanovich@aon.at

Kategorije

Slike