Petar Tyran

Na kraju se sve zgusne i postaje dramatično. Ta­ko je i s potpisnom akcijom gradjanske inicijative širom Europe Minority Safe­Pack. Kako smo i u Hrvatski novina pisali i izvješćavali o o ovoj inicijativi u korist na­rodnih grup i nacionalnih manjin u Europi — 50 mili­juni ljudi u država Europske unije pripada nekoj nacional­noj ili etničkoj manjini. Pola­ko nastaje gusto: cilj još nije postignut! Još fali nekoliko tisuć potpisov, a još imamo  samo par dan da si svi skupa zasukamo rukave da bi brali p­otribne potpiske da bi posti­gli prag od 13.500 potpisov ko­liko je EU naložila Au­stri­ji po posebno izdjelanom klju­ču.

Ča još moremo učniti i ča je još potribno udjelati da bi postigli ta prag od 13.000? Svi ki još nisu uzeli formular za potpisivanje ki je dvakrat bio priložen Hrvatskim novinam, sada je krajne vrime da se uzme ta formular i se is­puni i da se i druge ljude pi­ta — rodjake, poznance, su­sje­de, kolege na djelatnom mje­stu — da bi isto potpisali ov Minority SafePack.

Gdo još nije potpisao i mi­sli da bi morao, sada je stara dob da to i sām/a čini. Ako pak nima formulara to more učiniti i online tim da sjedne pred kompjutor i onde tipka: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/ kade svojim potpisom takaj more­te podupirati akciju Minority SafePack. Daljnje informaci­je morete najti na internetu: www.minoritysafepack.eu.

Zač je ovo toliko važno i potribno? Širom Europe, a pred svim i u 28 zemalj (po Brexitu vjerojatno samo još 27) Europske unije, nacional­ne manjine, narodne grupe i etničke zajednice imaju različite standarde manjinskih prav. Uza to manjinska pra­va su zasada ovisna od nacio­nalnoga zakonodavsta i o tom kako svaka pojedina ze­mlja kani i more zahadjati sa svojimi manjinami. U da­naš­njoj Europi, o koj se sve pokušava staviti na prilično istu razinu a pred svim i u po­gledu na iste pravne norme i standarde, samo je logično, da se i manjinska prava dižu na isti nivo i da pri tom bu­du uzor one zemlje i države, ke to velikodušno i pravično rješavaju u pogledu na svoje manjine.

Pri tom je jasno i svim raz­umljivo geslo „Tvoj jezik je dio mnoštva Europe“. Hrvat­ski jezik u Gradišću a tim i u Austriji u susjedni zemlja ka­de živu i obitavaju gradišća­n­ski Hrvati je jako ugrožen. Asimilacija se more prepri­čiti samo velikodušnim pod­upiranjem kao i zakonskimi temelji, ki omogućuju ne sa­mo očuvanje jezika i kulture narodne grupe i manjine ne­go joj mora dati i šansu da se dalje razvije. O tom triba uvjeriti odgovorne u Bruxelle­su, ki svi služu, naravno svojoj nacionalnoj državi ali im je svim skupa cilj funkcionirajuća i ravnopravna Europa.

Zato — potpišite i Vi svi ov Minority SafePack. Svaki glas je bitan!

Kategorije