ŽELJEZNO — Zemaljski po­glavar Gradišća Hans Niessl (Spö) je srijedu, 14. marca u svojem uredu u zemaljskoj vla­di pot­pisao europsku inicijativu gradjanov za manjinska pra­va Minority SafePack. Uza njega su u svoji uredi oficijelno potp­i­sali ovu akciju Fuen-a i pred­sjednik Sabora Kristijan Iledić i z­e­malj­ska sa­v­jetni­ca Astrid Eise­n­kopf.

Niessl je izjavio da u Gradiš­ću živu skupa različne narodne gru­pe u jako dobrom odno­su. Tako neka bude širom Europe, si je željio Niessl prilikom potpisivanja Mspi-a.

(uredn.)

Kategorije