Beč odlikovao Tereziju Stoj­šić »Zlatnim časnim znakom za zasluge u vezi sa Zemljom Beč«. Bivša parlamentarka i sada zaposlena u Ministar­stvu za obrazovanje, kade je sada zadužena kao ovlašćenica za bigunce u školi, uz brojne druge funkcije jur lje­ta dugo vrši funkciju potpred­sjednice Austrijske lige za lj­udska prava. Od 2013. lj. je Terezija Štojšić opet zaposlena u Ministarstvu prosvjete. 

Beč — Gradonačelnik Be­ča Michael Ludwig, zamjenica gradonačelnika Birgit Hebein (ka potiče iz slovenske obitelji iz južne Koruške) i bečki sav­jetnik za obrazovaje, integrac­i­ju, omladinu i personal, Jürgen Czernohorszky (* Wutzelhofer iz Gradišća) po­zvali su na dodjelu visokoga be­čkoga odlikovanja ministerijal­noj sav­jet­nici mag. Tereziji Stoj­š­ić, ka uz brojne druge funkci­je obnaša funkciju i potpredsje­d­nice Austrijske lige za ljudska prava.

U svojem opširnom i opsežnom uvodnom govoru gradonačelnik Michael Ludwig je is­taknuo pred svim socijalni a­­n­gažman Terezije Stojšić, a kao drugo, naravno i nje 17 ljet du­gu političku karijeru kao za­stu­pnica u Nacionalnom vijeću, u austrijskom Parlamentu kao vrhovna i do šiša­njka motivirana političarka Zelenih a potom pak kao držav­na prav­o­br­anite­lji­ca. Pred tim je Lud­wig uvodno mogao pozdraviti velik broj gostov u svečanoj sa­li Bečke gradske vijećnice, a med njimi je bilo i puno biv­ših političarov različnih stranak ali pred svim i istaknute lič­no­sti i zaslužni aktivisti nevladinih organizacijov, ke se bavu pretežno ljudskimi, osebujno i m­a­njinskimi pravi, socijalnom pra­vičnosti i antifašizmom kao i integracijom strancev. Pri tom je gradonačelnik mogao pozdraviti i brojčanu veliku obitelj Terezije Stojšić iz Stinjakov kao i Beča, a takaj i brojne pri­jatelje i prijateljice i suborce u najrazličitiji organizacija.

Laudaciju, hvalospjev za Tereziju Stojšić je držala po­znata austrijska novinarka Orf-a Susanne Scholl, ka je p­osebno protegnula lūk (Bo­gen) iz rodnih Stinjakov odlikovane Terezije Stojšić prik dru­štvenopolitičkoga angažmana najprvo u Gradišću ča do nje službene karijere u Ministarst­vu prosvjete a pak i kao dugo­ljetna parlamentarka, ka se je posebno angažirala i u manjin­ski pitanji.

Pri tom je Susanne Scholl, ka je o sebi rekla, da kao dite židovskih roditeljev liječnikov i komunistov i politički angaži­rane pozadine ima puno razu­mivanja za djelovanje Terezije Stojšić, s kom ju jur duga lje­ta veže i usko prijateljstvo i pr­i­vatna veza. Pri tom je Susanne Scholl uz ostalo istaknula nad­prosječan broj socijalno i poli­tički angažiranih ljudi iz malo­ga južnogradišćanskoga sela Stinjaki.

U svoji vrlo opsežni zahvalni riči se je odlikovana Terezija Stojšić još jednoč spomenula brojnih inicijativov i institucijov i društav, ke je suutemeljila i u ki je bila odnosno je još sve­nek aktivna. Meda nje bro­ju Austrijska liga za ljudska pra­va, Dukumentacijski arhiv austrijskoga otpora (Döw), Be­čki dom za integraciju a ne na zad­nje u novije i potpredsjednica Kuratorija u Hrvatskom cent­ru u Beču.

Vrlo emocionalan je bio na­stup BasBariTenorov s Vilijem Rešetarićem, ki su uvodno zajačili „Mila moja va malinu me­­lje“ a za završetak ove svetač­no­sti „Jutro rano se ja stanem“. Vrlo ganutljive su bile i zahval­ne riči Terezije Stojšić u vezi s ovim hrvatskim vokalnim kvar­tetom. Rekavši da BasBariTenori za nju predstavljaju hrvat­sku dušu nje domovine — ka­ko u Gradišću tako i u Beču, jer i svisna Stinjačanka i uvjerena žiteljica 7. bečkoga kotara Neubau — i da ju ovi istaknuti vokalisti svenek ganu do dna duše, im je posebno za­hv­a­lila za to ča djelaju i da tim doprinašaju boljemu razumivanju svoje zajednice a uza to i razveselu i usriću slušatelje svojimi milimi glasi, predivnimi melodijami kao i izvrsnimi ar­a­nžmani.

(uredn.)

Kategorije