Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade naraš­ćaju »MiniMetron« Hrvatskoga centra u Beču se sastao srijedu, 12. februara. Iz predloženih kandidatic i kandid­a­tov žiri je jednoglasno za­ključio, da je dobitnik »Mi­ni-Metrona« za 2019. ljeto Julijan Himmelbauer iz Pin­kovca, redatelj kazališne gru­pe Dugava a pred svim i redatelj dičjih kazališnih igar i skečov na hrvatskom jeziku.

BEČ — Mag. Julijan Himmelbauer, po struki učitelj za latinski i hrvatski na gimnaziji u Željeznu, od 2017. ljeta je pre­dsjednik kazališnoga dru­štva Dugava u Pinkovcu. 27-ljet­ni Pinkovčan, u seoskoj ka­zališnoj grupi je aktivan kao au­tor, režiser i glumac. Posebno on djela i s dicom i mladinom u domaćem Pinkovcu a to pred svim na hrvatskom jeziku. Još u 2015. ljetu je postavio na po­zornicu skeče, ke je zibrao iz knjige »Pominajmo se«, ku je izdalo Hrvatsko kulturno dru­štvo. Uz ostalo J. Himmelbau­er je adaptirao po­vidajku »A Christmas Carol« engleskoga a­utora Charlesa Dickensa, o­n­­ako kako je on mislio da je d­obro za pinkov­sku pozornicu i su prikazali pokraj 2017. ljeta. S kusi­ćem »Gospodin Claude i njegove kćere« je kazališna gr­u­pa Dugava lani načinila turneju kroz neka hr­vatska sela u Gra­dišću i Beču. Ia­ko u Dugavi n­a­vod­no nimaju imenovanoga re­žisera, jer kazališna grupa sve djela u tīmu, ipak je J. Himmel­bauer glavni i odgovorni za realizi­ranje kazališnih kusićev i za dicu i za odrasle.

S dicom J. Himmel­bau­­er za Vazme vježba novi hrvatski ku­sić. Izvatke to­ga ćedu pokazati i u Beču prilikom svetačne do­djele nagrade »MiniMetron« krajem m­i­seca aprila o. lj.

O nagradi

Hrvatska kulturna nagrada Hrvatskoga centra narašćaju za posebne ideje i istaknuta d­ostignuća na području očuv­a­nja ili razvijanja hrvatske riči, hrvatskoga odnosno dvojezičnoga školstva, razmjene omladine, dizanje hrvatske samo­pouzdanosti i kulturnoga iz­ra­žaja mladine i za mladinu.

Uz »Metron« Hrvatski ce­n­tar je osnovao i nagradu »Mi­ni-Metron«, da bi posebno is­taknuo djelovanje i dostignu­ća hrvatskoga narašćaja i u korist jezičnoga razvijanja narašćaja. To more biti u okviru Hrvat­skoga centra u različni omladinski grupa, ke djeluju pod krovom Centra u Schwindga­s­se 14, kao na primjer dvojezič­na čuvarnica Viverica, mlada folklorna grupa Piplići, naraš­ćaj folklornoga ansambla Ko­lo-Slavuj, različni tečaji hrvat­skoga jezika u organizaciji Školske sekcije/Jezične hiže, inicijative u vezi s hrvatskim odnosno dvojezičnim školskim sustavom u Beču, a ne na zadnje i „mlade“ inicijative u okviru Hrvatskoga akademskoga kluba. Svi ovi sačinjavaju o­mladinski sektor pod krovom Hrvatskoga centra u Beču.

Nadalje to moru biti inicija­tive i projekti mladih i za mla­de izvan djelokruga Hrvatskoga centra, u Austriji i u susjed­ni zemlja (vidi A, B, C)

Dodiljuje se godišnje

A Omladinskoj inicijativi i projektu u korist mladih (ili sekciji ili grupi ili pojedincu iz brojnih društav, udrug i sekcijov pod krovom Hrvatskoga centra u Beču). 
B Omladinskoj inicijativi i projektu u korist mladih (ili grupi ili pojedincu) iz hrvat­ske narodne grupe u Austriji ili pak i susjednih zemalj — uklju­čivši i RH i nje susjedne zemlje.
C Omladinskoj inicijativi i projektu u korist mladih (ili p­ojedincu) iz ostalih narodnih grup nacionalnih manjin u Au­striji odnosno većinskoga naro­da (ako je njevo djelovanje ili dostignuće u korist gradišćan­skih Hrvatov ili Hrvatov uopće ili na korist sporazumivanja na­cionalnih manjin i dotičnoga većinskoga naroda).

Člani žirija (7)

1. HC: Filip Hauck-Tyran (kurator); 2. Hrvatski centar: Pe­tar Tyran (kurator); 3. Školska sekcija/jezična hiža: Nika Ra­čić; 4. Viverica (predstavnica): Kristina Artuković; 5. Kolo-Sla­vuj (peljač/ica naraš­ćaja): Lidi­ja Novak; 6. Piplići (peljač/ica): Štefan Novak; 7. Hak (pred­sjednik/ica): Vera Buranić.

Kulturna nagrada »Mini-Me­tron« je u obliku skulpture od stakla s ugraviranim natpisom i poveljom na hrvatskom jeziku.

Dodjela

Termin: predvidjen krajem miseca aprila 2020. u Hrvat­skom centru u Beču

Nositelji nagrade do sada

Prvu svoju nagradu »Mini-Metron« Hrvatski centar je 2008. ljeta dodilio školarom jezičnoga tečaja Školske sekci­je za ostvarene medijske projekte (jedna radio-emisija o rock-grupi Bruji i tri kratki fil­mi na hrvatskom jeziku).

  • 2009.: Linak/Literarno naticanje Hak-a/izručen do ta­da trim organizatorom Linak-a: utemeljitelju Kristijanu Karal­lu, MSc mr. Marijani Palatin i mag. Juliji Kornfeind
  • 2010.: muz. grupa Elektrikeri
  • 2011.: mladi diplomandi a­k­ademičari: mag. Marin Berla­ković, mag. Mihaela Ferčak, bac. Julija Domnanović, bac. Marko Kölbl
  • 2012.: Phillip Hauck i Markus Tozzer 
  • 2013.: Savezna gimnazija Kurzwiese u Željeznu/Hrvatski razredi — prof. hrvatskoga jezika, mr. Sabina Nagy, dir. ško­le: mag. Karin Rojacz-Pichler
  • 2014.: Mlada tamburica Uzlop pod peljanjem mag. Lj­u­be Sinovac, Kristijane Danne­n­maier i Aleksandre Presić
  • 2015.: KroaTarantata
  • 2016.: Novi glas — team glavnih urednikov/ic
  • 2017.: Jurica Máasz i Rado Janković ml.
  • 2018.: Grajam & Recital (Naticanja HKD-a za mlade u jačenju i recitiranju), i Dvojezična dičja grupa/čuvarnica Viverica.

(uredn.)

Kategorije