Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade »Metron« Hrvatskoga centra u Beču se je sastao srijedu, 12. febru­a­ra. Iz predloženih kandidatic i kandidatov žiri je jednogla­sno zaključio, da je dobitnik »Metrona« za 2019. ljeto: Raymond Rojnik iz Varaždina, ravnatelj Koncertnoga ureda Varaždin (ki je uz ost­a­lo i organizator/producent Va­raždinskih baroknih večeri).

BEČ — Raymond Rojnik je još u 1990-i ljeti uspostavio su­radnju s „Društvom za kulturu na selu“ u Velikom i Malom Borištofu i Šuševu (pod pelja­njem Štefana Zvonarića, Monike Trimmel-Roženić i Stipe Mlikotića †). Hrvatski kulturni menedžer Rojnik iz Varaždina je posredovao muzičke umjetnike i orkestre za koncer­te u Gradišću i Beču (npr. u šuševskom kaštelu ili u Hrvat­skom centru u Beču).

Raymond Rojnik ravnatelj je Koncertnoga ureda Varaždin i u toj funkciji uz ostalo i organi­zator/producent Varaždinskih baroknih večeri. Kao takov je uspostavio uske veze s Hrvat­skim centrom u Beču a u novi­je posebno i s Hrvatskim balom u Beču, iz čega se rodilo partnerstvo »Hrvatskoga bala« u Be­ču i »Svečanoga bala Varaždinske županije«.

Raymond Rojnik sudjeluje aktivno u Hrvatskom balu u Beču — uz ostalo i donira­njem vridne nagra­de za tombolu. Postao je takorekuć neslužbeni „počasni konzul“ Hrvatskoga cent­ra a tim i gradišća­n­skih Hrvatov u gra­du Varaždinu i u Varaždinskoj županiji.

Raymond Rojnik je kumovao i pri službenoj uspostavi političkih i gospodarskih vezov regije Va­raždin i savezne Zemlje Gradišće, ča se do sada manifesti­ralo u službenoj posjeti Varaž­dinskoga župana Radimira Čačića na čelu delegacije te žu­panije sa zemaljskim poglavarom Gradišća Hans-Petrom Doskozilom i zemaljskim sav­jetnikom Kristijanom Iledićem. U interesu je i Varaždinske žu­panije i zemlje Gradišće da se uspostavu službene veze izmed ovih dvih pokrajinov, a u tom pripada važna uloga i Raymo­n­du Rojniku. 

Odlikovani u Varaždinu je primio ovu vist s velikim vese­ljem i zadovoljstvom, a svetač­nost dodjele »Metrona« će biti na protu­liće, po dogovoru med upravom Hrvatskoga centra i Raymondom Rojnikom.

Dosadašnji dobitniki kulturne nagrade »Metron«: 

Prvom ovom kulturnom na­­gradom »Metron« (u obliku skulpture od sirovoga stakla i povelje s cilindrom)

 • za 2008. ljeto je odlikovan pjesnik i književnik Anton Le­opold; dodjela je bila u ka­s­nu jesen 2008. ljeta u Hrvat­skom centru u Beču,
 • za 2009. ljeto Jurko Cvečko (tadašnji predsjednik Kulturnoga saveza Hrvatov u SK),
 • za ljeto 2010. nagradom »Metron« odlikovan je Hanzi Gabriel, koruški Slovenac,
 • za 2011. ljeto pak folklorni ansambl Kolo-Slavuj (utemelji­telji: dir. Mirko Berlaković, dr. Štefan Karall pak dr. Milan Kornfeind),
 • za 2012. Joza Lavička, Moravski Hrvat, kulturni aktivist, sabirač i čuvar narodnoga do­bra Moravskih Hrvatov,
 • za 2013. Feri Fellinger i grupa Pax, ki imaju posebne zasluge u vezi s hrvatskom (za­bavnom) muzikom i su usko povezani s „Društvom“ u Be­ču u Schwindgasse 14,
 • za 2014. Gordan Bakota (veleposlanik RH u Austriji i promicatelj diplomatskih, kul­turnih i političkih vezov Repu­blike Hrvatske i nje županijov posebno i s gradišćanskimi Hr­vati, njevimi seli i općina kao i društvi širom Gradišća a posebno i s Hrvatskim centrom u Beču),
 • za 2015. Herman i Hube­r­t Rešetarić, hrvatski aktivist, i pravnik dr. Anton Andorfer (posthumno) za njevo zalaga­nje za prava gradišćanskih Hrvatov,
 • za 2016. ovom nagradom je odlikovana Snježana Her­ek, novinarka Večernjega lista i korespondentica i za gradiš­ćanske Hrvate u Beču odnosno Austriji,
 • za 2017. odlikovan je dr. Heinz Tichy (osnivač i dugo­ljetni predsjednik »Bečke djelatne zajednice za narodnosna pitanja-Instituta za narodne grupe«, ka je svečevala 30 ljet postojanja i povodom to­ga izdala zbornik »Neue Entwicklungen der Volksgruppen in Wien«),
 • za 2018. su odlikovani pjevač, akivist i zabavljač Vili Re­šetarić i BasBariTenori.

Žiri sakuplja prijedloge ili sam predlaže pak i odluči o dobitniku/ici kulturne nagrade Hrvatskoga centra »Met­ron«. Po odluki Kuratorija Hr­vatskoga centra, za dodjelu nagrade »Metron« sazvan je neodvisni žiri.
 
Člani žirija za dodjelu »Metrona« su (po alfabetu):

 • Brajinović Marijan, dr. (umirovljeni ministerijalni savjetnik i istraživač hrvatskih tragov i slijedov u Beču i Austriji)
 • Grandić Marijana, mag. (EU-opunomoćenicu za integrativne i mirovne inicijative)
 • Gregorić Rudi, mag., (umi­rovljeni porezni savjetnik)
 • Kinda-Berlaković Zorka, mag. dr. (profesorica za BKS i GH na Slavistiki Bečkoga sveučilišća i PVŠ Željezno)
 • Linzer Peter, dipl. inž,  (umirovljeni IT-menedžer)
 • Novak-Karall Gabriela (glavna tajnica Hrvatskoga centra, Beč)
 • Tyran Petar (glavni urednik Hrvatskih novin i kurator u Hrvatskom centru).

(uredn.)

Kategorije

Slike