S novim aka­demskim ljetom 2017./2018. ćedu početi sa studijem Gradišćanskohrvat­ski/Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće (HN su o tom pisale). To znači da ćedu se budući učitelji i učiteljice u Željeznu mo­ći studirati Hrvatski za sve vrste škol u Gradišću. Ov st­udij se nudi u okviru Nove izobrazbe pedagogov i peda­go­gic i je nastao u uskoj kooperaciji sa Sveučilišćem Graz. Profesuru za novo­stvorenu Katedru za hrvatski jezik je dostala Zorka Kinda-Berlaković. U sljedećem objavljujemo intervju s profesoricom hrvatskoga jezika ki je pub­liciran na domaćoj stranici PH Burgenland <newsletter@ph-burgenland.at>. 

Ča je bila Vaša motivacija, da ste se odlučili za podučavnje?

Pokidob su moji roditelji bili učitelji, ja zapravo nisam kanila podučavati nego tumačiti ili istraživati. (Se smije.) Ipak sam znala, da to mora biti ča s jeziki. Jeziki i većjezičnost su kod nas doma jur svenek zauzimali važno mjesto. Ali pak sam dost ljuto uptila, da i ja rado podučavam, jer u prvom ljetu Beči sam uz studij držala jezične tečaje za dicu i mladinu. Kad sam kao gradišćanska Hrvatica dostala stipendiju za studij u Hrvatskoj, sam se odlučila da ću i ja biti učiteljica, ter sam tako nastavila s obitelj­skom tradicijom.

Ča su bile Vaše najvažnije štacije u Vašem poslovnom životu?

Po studiju sam deset ljet dje­lala kao učiteljica u bečanski škola a uza to i kao lektorica na Sveučilišću Beč, na Gospo­darskom sveučilišću Beč i na Stručnoj visokoj školi u Želje­znu. Kad imaš u isto vrime tro­ja ili četvera namješćenja i ja­ko različne grupe za podučav­a­nje, se ljuto naučiš dobro org­a­nizirati. Važno je bilo i iskustvo, da ne moreš svenek podu­č­avati po nekoj odredjenoj še­mi. Zapravo, za dobro podučavanje nije dost, ako imaš dobru knjigu i ako obdjelaš sve gradivo. Ne, procesi u učnji su jako ra­z­lični i mora se zgledati na ja­ko čuda faktorov. S današnjega gl­edišća sam zahvalna, da sam imala ovu „fazu učnje“ u razli­čni podučavni situacija. Kad sam konačno dostala ugovor na neodredjeno vrime na Sve­učilišću Beč, sam dostala i pr­i­liku, da uz podučavanje i is­tra­žujem i objavljujem na znanst­venom polju.

Ke teme su Vam dosad bile va­ž­ne kod istraživanja?

Bavila sam se uglavnom jezičnimi i didaktičnimi temami, pred svim ča se naliže gradiš­ćanskohrvatskoga jezika. U svojoj disertaciji sam istražila razvitak gradišćansko-hrvat­skoga školstva a i moji kašnji znanstveni prinosi se bavu ra­z­ličnimi aspekti dvojezičnosti u jeziku i društvu. Uzato sam i suradjivala kod sastavljanja gr­adišćanskohrvatske gramati­ke, različnih hrvatsko-nimških rječnikov i stručnih monografijov. Na didaktičkom polju se bavim i hrvatskom centralnom maturom u Austriji i različnimi aspekti podučavanja.

Ka djelatna težišća imate na Pvš Gradišće?

Najveći prioritet ima upelja­nje studijskoga predmeta Hrvatski na našoj visokoj školi, a to uz podupiranje rektorata, jer početo s akademskim ljetom 2017./18. će se moći štu­di­rati i Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće! Zv­ana toga sam uključena u izgradnju našega Didaktičkoga centra za većjezičnost i interkulturalnu učnju, kade ćemo realizirati različne projekte na području izobrazbe ali i istraživačke pro­jekte. Ovde imam i mogućnost za medjunarodnu znanstvenu suradnju. A u samom podu­ča­vanju je najvažnije da izobrazimo narašćaj na najbolje mogući način.

Ku knjigu ste si pr­e­štali u zadnje vri­me?

Dičju knjigu »Čr­ljeni plašć« Heinza Janischa i Birgitte Hei­skel, a to i u nimškom origina­lu i u odličnom gra­dišćansko­hrva­t­skom prijevodu H­­eli Buranić i Mirjam Meršić. Knjigu od srca pr­e­poručujem i mladim i starim, jer se bavi jako aktu­alnom temom u n­ašem društvu.

Kategorije