Petar TyranNeki od nas morebit sa z­a­nimanjem pratu diskusi­ju okolo mogućega pro­širenja šengenskoga pro­sto­ra. Posebno ovde nas pravoda zani­ma će li Hrvatska pristupiti ovomu šengenskomu prosto­ru, ča je pred kratkim značilo putovanje bez graničnih ko­n­trolov — ali ujedno i da doti­čne zemlje, ke ležu na rubu ovoga šengenskoga prostora moraju bolje kontrolirati svo­je vanjske granice i moraju za­pravo biti u stanju da her­m­e­tički zatvoru svoje granice, ako je na gusto ili ako ide za­to da npr. migranti i bigunci već ne bi smili prelaziti tu vanjsku granicu Europe.

Ali u medjuvrimenu zna­mo da se granice ne moru nek tako zatvoriti da već nije­dan ne more prik te granice. To je peljalo do toga, da su zemlje i unutar šengenskoga prostora opet upeljale grani­čne kotrole, neke su još i podigle željezni zastor i bodljikavu žicu i druge ograde, da bi prepričili ljudem da bi ušli u zemlju ke oblasti u ti zemlja ne želju imati. Evo, to je današnje stanje: Madjarska je prema Srbiji i drugim zem­ljam na južnom rubu podigla metre visoku ogradu. Austrija na granici prema Madjar­skoj strogo kontrolira medj­u­narodni promet, Nimška na granici s Austrijom zbog stro­gih kontrolov prouzrokuje gu­ž­vu na granici i ure dugo čekanje. Putniki iz Hrvatske pr­ema Sloveniji u Austriji če­kaju ponekad duge ure na granični prijelazi, ki su bili hvalabogu jur skoro nestali.

Predsjednik Euro­p­ske komisije Jean-Claude Juncker je u pravu ako razmišlja i pak i progovori o viziji za ovu Europu. Ako kanimo imati socijalni, društveni a pred svim i politički mir na ovom prostoru, moramo kazati zajedničtvo, a to ide samo ako b­u­du „utjelovljene“ i te države ke još nisu bile uključene u Schengen. Vidimo da se Europa raspada, od dana u dan. To nije ništa dobroga, da po­novno ra­stu nacionalni inter­esi, a ako ne pazimo ćedu ju pogristi, dat ćedu joj crknuti u najkraćem vrimenu od metastazov pretiranoga naciona­lizma pred svim i u sjevero- i jugoistočni zemlja Europe. 

Zato je triba uključiti, utje­loviti i s njimi skupa stvoriti zajednicu, ka bi se uprila pre­­velikomu mig­rantskomu valu. Ovo je velika vježba u optim­i­zmu, jer je jasno, da se nagr­a­ža, da prij­e­ti migracija ku nijedan neće moći zaustaviti. Neki mislu, da će ih to mimo ići ako se ogradu i zatvoru.

Vratimo se najavljenomu mogućemu proširenju šengenskoga prostora, kada su veljek u istom danu peljači svih au­strijskih političkih stranak bili protiv. To se tiče, naravno, i Hrvatske. Ali upra­vo i Austriji tribalo bi biti u in­teresu da Hrvatska bude u­nu­tar Schengena. Hrvatske zajednice u Austriji se tribaju za to zalagati, hrvatska diplo­macija mora početi uvjerava­ti, hrvatski političari sada tri­baju iskati i najti svoje prijatelje u austrijski velestranka i kod političkih globalplayerov.

Kategorije