Mat i kćer - Mali jezični savjeti

U zadnjem broju smo se bavili imenicami ženskoga ro­da, ke u Nsg ne završavaju na –a, nego na suglasnik/ konsonant — starost, narav, vist, momčad… — i ke se dekliniraju po 3. deklinaciji, ku nazivamo i i-deklinacijom. Denas ćemo deklinirati jed­nu rič ove vrsti kao „pars pro toto“: Jednina: N ljubav, G ljubavi, D ljubavi, A ljubav, V ljubavi, L ljubavi, I ljubavlju/ ljubavom. Množina: N ljubavi, G ljubavi, D ljubavam, A ljubavi, V ljubavi, L ljubavi, I ljubavi. Npr: Prva ljubav je naj­sladja i zato se ljudi rado spomenu svoje prve ljubavi. Prez ljubavi človičanstvo ne mo­re pre­živiti. Divim se vašoj velikoj ljubavi, ka jur dura 50 ljet. O roditeljskoj ljubavi se sada ne ka­nim pominati.

Kod ovih rečenic dobro vidimo, da je nastavak svenek –i (osim u instrumentalu, čim smo se bavili u prošlom broju HN), ili da se rič hasnuje kot u nominativu.

Imamo ali još dvi imenice že­n­skoga roda, ke isto završavaju na konsonant, a ke dosad ni­smo spomenuli. Ovde je govora o imenica mat/mati i kćer/kći. Kod ovih imenic im­a­mo, naime, i neke druge nas­tavke, ki su jako stari i ke u gradišćanskohrvatskom jeziku dobro čuvamo.

Rič mat slabo koristimo, a n­e­ki mladi mislu, da je to pogrd­na rič za mamu/majku. Ali to nij tako, Rič mat je zapravo stara, slavenska rič, ka se da­nas koristi npr. još i u ruskom jeziku, ka se ali u gradišćan­skohrvatskom polako zgublja. Zato si pogledajmo deklinaciju ove naše lipe stare riči: 

Jednina: N mat/mati, kćer/kći; G matere, kćere: D materi, kćeri: A mat/mater, kćer/kći; V mat/mati, kćer/kći; L materi, kćeri; I materom. kćerom. Množina: N matere, kćere; G mater, kćer; D materam, kćeram; A matere, kćere; V  matere, kćere; L matera, kće­ra; I materami. kćerami. Npr.: Naša mat još dobro čuju. Odnesi to tvojoj materi. S na­šom materom idemo svaku nedilju k svetoj maši. S našimi materami već nij lako, jer su betežne, ali srićni smo, da je imamo. Svaki vikend se odvezemo k našim materam na selo. Zač ste došli prez svojih kćer? Našim kćeram je to pravo. Čudim se tvojoj kćeri, da ima tako dobre živce. Najradje si jačim sa svojimi kćerami. Kamo ćeš otputovati s tvojom kćerom?

Pokidob je sada i vrime ljetnih odmorov, željim svim materam i kćeram (a pravoda i ocem i sinom) ugodno ljeto. Ostanite zdravi i veseli, a mi se vidimo opet po Velikoj maši.

(Vaša Zorka Kinda-Berlaković; 28. a)