12. junija 2019. je bila 25. obljetnica referenduma o pri­stupu Austrije Europskoj uniji. Tim povodom su priredili svetačnu proslavu u Gra­dišćanskom saboru. Gost-go­vorač je bio bivši vicekance­lar. dr. Erhard Busek. Ov je svojčas bio mjerodavno uk­lj­u­čen u pregovore o pristupu i referendumu o pristupu EU u tadašnoj saveznoj vladi na čelu s kancelarom dr. Franzom Vranitzkyjem. Pri referendumu 12. junija 1994. lje­ta je 66 posto Austrijancev glasalo za pristup EU. U Gradišću ih je bilo 74 posto.

ŽELJEZNO — „Europa je naša domovina i nas je kovala u povijesnom, kulturnom i mentalnom pogledu“ rekla je predsjednica Gradišćanskoga zemaljskoga sabora Verena Dunst u svojem pozdravnom govoru. „Pod ,Europom’ sve već podrazumivamo Europsku uniju. Tim već nas Europejce veže zajednička kultura i povi­jest, a EU stvara okvirne uvje­te ki uticaju na život i svako­dnevnicu svih nas — ovde, sa­da i u budućnosti.“ Uz ostalo je Verena Dunst naglasila „po­gled u prošlost isto kao i u budućnost nam kaže da je EU garant za mir. A mir je uvjet za dobrostanje.“

Busek je naglasio da je „pristup EU-u donesao „temeljne promjene“ za Austriju. Spomi­nanje na čas pred pristupom EU-u je važno, da bi opazili promjene. Za Buseka nije bi­lo po sebi razumljivo, da će Au­strija pristupiti EU. Pri pregovori je bilo problemov npr. u po­dručji promet, poljodjelstvo a takaj i s prihvaćanjem austrij­ske neutralnosti. Tako je Busek pred referendumom imao do­jam da je austrijsko stanovni­čtvo većinom protiv pristupa. U brojni kampanja je tadaš­nja savezna vlada puno ukolila u uvjeravanje, ča je konačno za­vršilo u visokom prihvaćanju.

Bivši vicekancelar dr. Erhard Busek pokazao je visoki rang i vridnost Europske uni­je kao mirovni projekt. „Na te­melju članstva u EU Europu tribamo dalje dati drugoj gen­e­raciji, jer mir nije samo po se­bi garantiran. Triba razmišljati, ku ulogu Europa neka igra u budućnosti u svitu.“ Busek je citirao Jaquesa Delora, bivšega predsjednika Europske komisije, ki je rekao „EU ne mo­re preživiti samo od domaćega, u­n­u­tarnjega tržišća. Triba Europi dati dušu. Bivši vicekan­celar je naglasio kako je on d­o­živio rast Europe s duhovnim i kulturnim aspektom, glediš­ćem. Ov jubilej je svetak za Austriju, podcrtao je Busek.

Zemaljski poglavar Doskozil je rekao uz stalo, „da su ta­ko visoko prihvatili EU u Gra­dišću ima veze i s povijesti i geografskim položajem kao p­ogranična regija... i Gradiš­će je primilo puno potpore iz EU.

Kategorije