Hatsko kolo, folklorna gru­pa (plesačka i tamburaška) je utemeljena 1994. ljeta, a  kumovao je tadašnji farnik u Pandrofu a kašnje i u No­vom Selu mr. Branko Kor­n­feind. Hatsko kolo ima da­nas kih 60 aktivnih članov a to kroz sve generacije — od najmladjih, Pelikanov, ča do najzrelijih po ljeti i iskustvu, Benjaminov. Kako ih je po­hvalio načelnik Štefan Mi­ku­la …oni nosu našu kulturu van iz sela i širu muziku i našu tradiciju po cijeloj Austriji a takaj i u susjedski zemlja“ Nadalje je načelnik Mikula hv­alio Ha­t­sko kolo „…kroz Hatsko kolo su si stanovniki Novoga Sela opet nastali svisni, ča znači biti gradiš­ća­nski Hrvat i živiti našu ku­lturu“, a vicenačelnik dr. Harald Ladić hvalio je ovo društvo, čiji aktivni član je bio ljeta dugo „…Hatsko ko­lo nastalo je glavni nosa­č h­r­­vatske kulture i jezika u No­vom Selu i u cijeloj regiji“. Sve to ne bi bilo moguće bez neumornoga B. Kornfeinda.

 

NOVO SELO — Povodom ovoga svojega svečevanja je Hatsko kolo izdalo posebnu b­o­gato ilustriranu dvojezičnu br­­o­šuru, ka sadržava fotografije i sve predvidjene priredbe u tekućem jubilarnom ljetu. Cijeli red priredab je počeo jur u januaru s »Hrvatskim balom na Hati« u organizaciji Hatskoga kola. Za otvaranje izložbe fotografijov iz minulih 20 ljet i dokumentacije i muzičkoga i narodnoga stvaranja nedilju, 16. marca odgovorni društva su pozvali u seoski muzej sku­pa s Muk-om, da bi uživali u muzičko-književnom otpodn­e­vu. Muzički okvir su dali Basbaritenori s izabranimi jačkami iz Novoga Sela i Pandrofa, tako „Drago srce rožica“, „Okolo Ivanj­ca curi voda“, „Pt­i­ca sidi na topoli“, „Zbogom, zbogom otac, mati…“ i sti­njačkom „Lipo ti je čuti“. Glumac i sin sela Gegi Kustrić je jačio dvi sta­re tradirane epske jačke, jedna o „Zadobivanju Budina“ (iz 1686.) i je­d­na s početka Prvoga svi­t­skoga boja „Franc Ferdinand“, ka je očuvana u Novom Selu, kao i je­d­nu kratku povidajku iz hrvatskih školskih knjig iz početka 20. stoljeća. U maloj dvorani muzeja su zainteresirani mo­gli gledati snimke, ke je Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće snimila o Hatskom kolu u minulih 20 ljet. Izložba »20 ljet Hatsko kolo« u seoskom muzeju će biti otvorena još do 30. maja i to sv­a­ku subotu od 14.00 do 16.30.

 

Dokle još te­če foto-izložba treti termin slav­lja Hatskoga ko­la je na Vazme­ni pandiljak, 21. aprila pod geslom »Hrvatski Vazam« u seoskoj hali.

 

U juliju pozivaju na »Kulti­narium i kino­ve­čer«, kade ćedu predstaviti novoseoske specijalitete i prikazati film o hrvatskom piru u Novom Selu.

 

U oktobru (4. i 5.) je vrhu­nac sve­če­vanja s jubilarnom fe­štom subotu, 4. oktobra, pri koj će nastupiti tamburaški sa­stav Gazde iz Zagreba a takaj i Pinkica iz Petrovoga Sela. Nedilju, 5. oktobra će biti sve­čani čin i folklorno otpodne. Na­stupit ćedu Tamburica Uz­lop, Graničari iz Fil­e­ža, Stalnost iz Čajte i Muško jačkarno dr­u­štvo iz Hrvatskoga Jandrofa. 

 

Jubilarno ljeto Ha­tskoga kola zavr­šava u nedilju, 28. decembra s božićnim koncertom u farskoj crivki sv. Leonarda.

 

Jedan o vrhuncev u djelovanju Hatsko­ga kola posiže naj­zad još u 1998. ljeto, ka­da su pozvali na gotovu trilogiju svoje vlašće ko­reografije „Kadegod su svatski“. Prve dva dijele su pokazali u prošli dvi ljeti. Novo Selo se je  tada probudilo i u kulturnom pogledu a to se ima zahvaliti i Hatskomu kolu a pred svim i onim ljudem ki za kulisami ne­umorno djelaju i se angažiraju.

 

Kategorije

Slike