Petar TyranJoš se ne zna, gdo će pe­ljati novu koalicijsku vla­du u Austriji. Naravno da se ne zna ni gdo će biti novi savezni kancelar — iako Seba­stian Kurz od Narodne stran­ke/Lista Kurz ima najbolje šanse. Mnogi računaju sa čr­no-plavom koalicijom, a je i vrlo vjerojatna. Ali sigurno je moguća i črljeno-plava koalicija, ako se Kurz ne more uje­diniti sa Stracheom. A peljač Slobodarske stranke (FP) će imati jako visoke zahtjeve. Ukoliko će mu to Kurz kaniti i moći uslišiti je drugo pitanje, ali će morati dosta popustiti, da bi Strache s njim išao u koa­liciju.

U pogledu na črljeno-pla­vu koaliciju bi rasprave o mo­gućoj skupnoj vladi vjerojatno bile laglje za Socijaldem­o­krate, jer je Slobodari ne mo­ru toliko „ucijeniti“. Svakako FP ima jake karte u pregovori s VP-om i ćedu si surad­nju u koaliciji dati jako drago platiti. Vjerojatno je da će du­rati jako dugo, dokle će se u Austriji sastaviti nova vlada.

U pogledu na narodne gr­u­pe, na novi Zakon o narodni grupa, nadalje pak i na novi medijski zakon s posebnim pogledom i na manjinske m­e­dije, pred svim i tiskanice (u konkretnom o dva tajedniki, Hrvatske novine i koruško­slovenske Novice), se u do­gled­no vrime ništ ne more o­čekivati. Od koga se pak mo­re nešto očekivati u pogledu na nacionalne manjine i na­rodne grupe u Austriji?

Manjinski posli ćedu naj­vjerojatnije opet ostati u nad­ležnosti Saveznoga kancelar­stva. Onde su si Socijaldem­o­krati pred izbori još friško podilili mjerodavne pozicije. Uz ostalo i za manjine toliko važno peljačtvo Odiljenja V/6 narodnosni posli. Na tom mjestu je duga ljeta poslova­la mag. dr. Christa Achleitner, ku su nedavano poslali u ura­njenu mirovinu, da bi to mj­e­sto bilo slobodno i da bi je još brzo podilili nekoj iz svo­jega najužega kruga. I opis ovoga djelatnoga mjesta je bio tako skrojen, da zapravo dojde samo jedna osoba u obzir, gospodja mag. dr. Susanne Pfanner.

Gdo će otkada voditi brigu o autohtoni, to je starosjedi­lački narodni grupa u Austri­ji se zasada pravoda još ne zna. Činjenica je, da ćedu najvjerojatnije ostati visoki činovniki na isti mjesti u Saveznom kancelarstvu. Ali se more sa sigurnošću očekivati novi kancelar. Njega će triba­ti uvjerititi o položaju narod­nih grup u Austriji njevi za­htjevi i želja. Gdo će to kada činiti, a pred svim gdo će ima­ti toliko uticaja, da to u toj ljestvici važnih stvari za rješenje dojde na čim pro­mi­nentnije mjesto? Morat će­mo novoga saveznoga kance­lara informirati i uvjeriti, da narodnim grupam u Austriji i u njevi Savjeti o narodni gru­pa ide pred svim i za pinezne, financijske potpore i da bi Republika Austrija tribala postupati tako pozitivno pre­ma narodnim grupam da se Europska komisija i EU ne bi tribali umišati.

Kategorije