Petar Tyran

Gdo je u ovi dani bio ig­rom slučaja ili namjerno u Koljnofu — prem katastrofalnih prometnih pri­lik, jer se riva kilometre du­ži­čka kolona vozil na cesti, ko­r­ak po korak, a zato dura nevjerojatnu dugo dokle se iz Šoprona dojde do susjednoga Koljnofa, i zbog toga jer je velika gužva, rivnja kad je za­tvoren granični prijelaz med Sopronköhidom i Sv. Marga­retom, jer navodno još do B­o­žić popravljaju cestu a dodat­no još i za to kad ce­stu med Šopronom i Koljnofom ne­prestano križaju teretnjaki ki vozu šljunak i pjesak za o­gromno gradilišće autoceste M85, ka kako zasada izgleda ide samo do pred Klimpuha a onda je gotovo s autocestom, dakle ne pelja nikamo, nego samo u običnu cestu — mo­gao se je osvidočiti o odličnoj ideji i barem tako dobroj realizaciji: interaktivna izlo­žba »Hrvati — Gradišće prez granic«. Ova izložba je smj­e­šćena u prostranom potkrov­lju općinskoga doma i kaže povijest Hrvatov i područje povijesnoga Gradišća i još čuda dalje ča do današnje Če­ške na sjeveru i Trnave u Sl­o­vačkoj na istoku — od do­se­lje­nja do danas.

S ovim interaktivnim muzejom — to znači da se more i hoditi po njem i u njem, da se odredjeni eksponati moru zeti u ruke — se je Općini Koljnof uz po­moć Europ­ske unije i uz do­bru namjeru i političku pod­r­šku načelnika Franje Grubi­ća ugodalo da ostvaru hvalevridan, uzo­ran i dalekovidan projekt. Ov m­u­zeju je zanim­ljiv ne samo za Koljnofce i znatiželjne ljude iz neposre­dne okolice, nego simo ubuduće tribaju „hodočastiti“ za­in­teresirani lju­di iz susjednih regijov, kako Madjarske tako i Austrije i Slovačke. Ali od velike važnosti je ov muzej od dana otvaranja pred svim i za škole i školare. I to od najmanjih ki još ne znaju ni pisati ni štati — do onih ve­ćih, ki jur dobro čitaju hrvat­s­ki i/ili madjarski — a vrijeda znamda i nimški, jer uz hrvatski i madjarski jezik kanu ovomu muzeju dodati još i nimški.

A na svaki način bi si i Nimci zaslužili, da upo­znaju nešto o Hrvati u ovom dijelu Europe, o narodu i narodnosti, ka je ostavila svoj pe­čat na ovoj zemlji, na ovi regija i država, čiji pripadniki su sudjelovali u stvaranju po­li­tičkih sustavov i državo­tvor­nih pokretov, ki su dio po­vijesti i identiteta ovoga po­d­ručja i su temeljni dio bu­duć­nosti ovde. Ali samo on­da ako se snažno uperemo a­s­i­milaciji, ako se borimo pr­o­tiv narodnoga a pred svim i jezičnoga potlačenja i ako smo sami u stanju i toliko volj­ni i snažni, da svoje moremo doprinesti, da sve to ča se vidi u muzeju ne bude samo muzealno, nego i danas i u­bu­du­će dio svakidašnjice.

Čuda čega bi bilo potribno da bi se očuvalo o Hrvatica i Hrvati u ovi regija. Ov  muzej je na svaki način ne mali, jako važni kamenčić u ovoj velikoj sliki mozaika.

Kategorije