Petar Tyran

Barem isto toliko kao i hrvatska reprezentacija pri ovom Svitskom prvenstvu u nogometu — ako ne i već — predsjednica Repub­li­ke Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je osvojila simpatije daleko najvećega broja stotine milijuni gledateljev i na­vijačev nogometa širom svi­ta. Jedno je da je hrvatska pred­sjednica vrlo atraktivna, razgo­vorna i većjezična ličnost, ka se je dobro snašla pred svim i u od muži dominiranom poli­tičkom vrhu Europe ods. svi­ta: američki Donald Trump, ruski Vladimir Putin, francu­ski Emmanuel Macron… A ovi su bili glavni igrači izvan igrališća. Med njimi se je od­lično snašla Kolinda Grabar-Kitarović u nje kockastom hrvatskom dresu i atraktivnim stasom i uvijek nasmijanim licem. Morebit je to i tipični ženski pristup športu a posebno i nogometu, naime da je važno da se dobro igra i se gledatelji zabavljaju, a je manje važno gdo dobene, po­bjedjuje. Morebit je i E. Ma­cron sklon takovomu pristupu špor­ta, iako se je na kraju ja­s­no opazilo, da koliko je važ­no za njega, da su ipak Fran­cuzi postali svitski prvaki.

Bilo kako, još za vrime finala u Lušniki-stadionu u Mo­skvi Kolinda Grabar-Kitarović slavila je pogotke, gole svoje momčadi isto tako raspušćani kao i je nje francuski kolega Emmanuel Macron. Njeva slavljenja su išla okolo zemaljske kuglje. Najprije ga je Kolinda za ruku peljala na pozornicu i srdačno su razgovarali i šušljali — ali je to moglo biti i zato, da se pri toj larmi u stadionu zaista i čuju jedan drugoga. Kad se je pak pri čašćenju dobitnikov nebo slijalo nad stadionom, stala je Kolinda najednoč u godini, ka ju je smočila ča do kože. A francuski Macron je bio pravi gentleman i je os­tao stati s njom u godini. Kolegu Putina je pak pokrio kišobran — dokle su pak i za Macrona i za Grabar-Kitarović mogli preskrbiti kišobrane. Ali to nikako nije moglo spričiti vi­d­ljivo dobro raspoloženje hrvatske predsjednice. Kada ako ne sada mogla je najsi­m­patičnije u promicati, r­e­­kla­mirati sebe i svoju ze­m­lju. Ci­jeli svit je gledao: pred svim nju a ponekad i samo nju! Ne samo da je srdačno objamila Macrona, nego uz hr­vatske i sve francuske ig­ra­če i im ta­p­šala po hrptu. Ob­ja­m­ila je sve i svakoga a na kra­ju je po­ljubila i Fifin pokal.

Najveća zasluga hrvatske nogometne reprezentacije — naravno uz sva športska postignuća — da je svojoj pred­sjednici omogućila ovakov na­stup pred cijelim svitom. Ovo je od neprocjenjive vridnosti i najlipša hrvatska plaža i naj­bolji brancin iz Jadrana to ne more postići. Kada ako ne sada bi se francuska politika mogla preokrenuti u korist i Hrvatske, kada ako ne sada bi Europa morala uviditi da je Hrvatska dio najboljega di­jela Europe i kada ako ne sa­da triba svit uviditi da su sko­ro svi :-) Hrvati a pred svim Hrvatice sim­patični ljudi!?

Kategorije