U gimnaziji Kenyongasse u sedmom bečkom kotaru su 7. junija po prvi put priredili usmenu maturu u bosan­skom, hrvatskom i srpskom jeziku. Direktor škole Thomas Lesković, ki je rodom iz Pandrofa, je pred trimi ljeti u svojoj školi upeljao bosan­ski/hrvatski/srpski jezik kao obavezni predmet po izboru. U osmom razredu je devet školarov iz različnih škol u ovom predmetu. Dvimi iz ško­le Kenyongasse su sada položili usmenu maturu. Po­lag učiteljice Zrinke Kinda je sve dobro funkcioniralo i školari su bili dobro priprav­ni i veseli, da su mogli u svoji jeziki maturirati.

BEČ — U gimnaziji Kenyon­gasse u sedmom bečkom kota­ru su četvrtak, 7. junija po pr­vi put imali usmenu maturu iz predmeta Bosanski/Hrvat­ski/Srpski. Zahvaljujući direk­toru gimnazije, mag. Thomasu Leskoviću, rodjenomu Pandro­f­cu, i njegovom velikom angaž­manu, se je pred trimi ljeti u­godalo upeljati na toj gimnazi­ji školski predmet Bosanski/ Hrvatski/Srpski kao obave­zan predmet po izboru (Wahl­pflicht­fach). Od onda ov obavezni predmet po izboru nudu sva­ko ljeto u kanonu školskih predmetov. Školari i školarice, ki se odluču za ov izborni predmet, imaju u šestom, sedmom i os­mom razredu svaki taje­dan po dvi ure podučavanje na bosanskom, hr­vat­skom i sr­p­skom jezi­ku.

U ovom školskom ljetu poha­dja ovo podučavanje u šestom razredu 14, u sedmom razredu 6, a u osmom razredu 9 škola­rov i školaric.

Na podučava­nje bosanskoga/ hrvatskoga/srpskoga jezika u gimanziji Kenyongasse doha­dj­aju i školarice i školari iz dru­gih susjednih gimnazijov. Zanimanje je veli­ko, tako da će se i kljetu opet moći osnovati nova grupa, ka će imati ov obavezni predmet po izboru.

Direktor gimnazije, mag. Thomas Lesković, je po prvi put 2015. ljeta upeljao školski predmet Bosanski/Hrvatski/ Srpski. On săm je gradišćanski Hrvat i svistan je toga, kako je važno gajiti materinski jezik. Zato mu je i bilo važno, da di­ca u njegovoj školi imaju mo­gućnost — uz mnoštvo drugih jezikov — baviti se i svojim je­zikom pak da moru i maturirati u tom jeziku.
Sada po tri ljeti je prva gene­racija, ka je u šestom razredu počela pohadjati ov obavezni predmet po izboru, položila maturu. U Kenyongasse su lje­tos maturiali Damir Nišić i Lejla Zijadić. Školari su sku­pa s profesori u šestom, sedmom i osmom razredu izdjelali 12 temov, ke su se pak morali na­učiti za maturu, ka je na jezi­čnom stupnju A2. Obdjelana tematska područja su npr. hrana, zdravlje, poslovni svit ili stanovanje. Pri maturi pak do­s­tanu po principu slučajnosti odredjenu temu, o koj moraju slobodno govoriti, a po tom i na profesorova pitanja odgo­voriti.

Pri maturi je sve dobro funk­cioniralo, a i školari su bili ja­ko dobro pripravni. Uza to su bili gizdavi, da moru maturirati i u svojem materinskom jeziku. Školari iz drugih škol, ki su u Kenyongasse pohadja­li bosansko/hrvatsko/srpsko po­dučavanje, ćedu stoprv u dojdući dani imati maturu. Ljetos ćedu svi, ki su pohadjali bosansko/hrvatsko/srpsko po­dučavanje u Kenyongasse, pristupiti usmenoj maturi iz ovoga jezika.

Ova novostvorena ponuda maturiranja na hrvatskom ili bosanskom ili srpskom jeziku je opet lip dokaz, kako su gra­dišćanski Hrvati zaistinu pra­vi most med Austrijom i Hrvat­skom, a izgleda da je ta most dostao važnu funkciju i za sko­ro sve druge južnoslavenske zemlje.          

(Zrinka Kinda)
 

Kategorije