Ako temperature na Zemlji nadalje budu rasle, znamda od 2050. ljeta početo već ne­će biti dost kakaoa za produkciju čokolada. Kaka­ovo stablo (Kakaobaum) — Hrvati je zovu kakaovac — je ugro­ženo. Ono naime more rasti samo u prašuma okolo ekvatora, kade vlada konstantna temperatura zraka, kade je svenek glajno čuda godin, a tim i glajno vlažno.

Već nego polovica kakaoa, ko­ga pojimo u naši slasni čokoladi, je porijeklom iz Ga­ne i Obale Bjelokosti (Elfen­bein­küste). Ako se temperatura na Zem­lji nada­lje bu­de zdvizala kot do sada, ćedu se klimatski uvjeti okolo ekvatora pre­miniti i već nećedu biti idealni za zrejanje kakaovoga zr­nja. Ame­rikan­ska nacionalna agencija za oceane i atmosferu (Noaa) prog­nosticira, da će se u dojdući 30. ljeti plodno tlo za kakaovo stablo pre­mjestiti za 300 met­rov gori. To je problematično zato, kad na tom području ži­vu divlje živine.

Zato Institut za ino­va­tivnu genomiku na sveučiliš­ću Ber­k­eley u Kaliforniji plani­ra modificiranje ge­nov kakaovoga stab­la, da bi mu se omogućio op­sta­nak u klimat­ski oštriji okolnosti.

Kategorije