­Pripravni sastanak povodom održavanja 14. sjednice hrvatsko-madjarskoga Medjuvladinoga mišovitoga odbora za zašćitu nacionalnih ma­njin. Domaćin 14. sjednice Mmo-a, ka će se održati po­četkom marca ovoga ljeta u Madjarskoj.

ZAGREB — U srijedu 10. januara 2018., Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega dr­žavnoga ureda za Hrvate izvan Rep. Hrvatske i supred­sje­da­telj hrvatskoga dijela hrvatsko-m­a­djarskoga Medjuvla­dinoga m­i­šovitoga odbora za za­šćitu nacionalnih manjin o­dr­žao je sa­stanak s Ferencom K­almá­rom, povjerenikom ministra vanj­skih poslov i trgovi­ne Madjarske za razvoj politike susjed­stva i supredsjedate­ljem ma­djarskoga dijela me­djuvla­di­no­ga Mišovitoga odbora. 

Tema sastanka bila je pripr­a­va 14. sjednice Medjuvladinoga mišovitoga odbora za pra­će­nje provedbe Sporazuma iz­med Republike Hrvatske i Republike Madjarske o zašćiti ma­djarske manjine u Republiki Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republiki Madjarskoj.

Gospodin Ferenc Kalmár i gospodin Zvonko Milas, razg­o­varali su o tematiki ka će biti razmatrana na predstojećoj sjednici Mmo-a tr su sa zadovoljstvom istaknuli kako je ve­ćina usvojenih preporukov s prethodne 14. sjednice ostvarena. Istaknuti projekti na či­joj se je realizaciji djelalo du­že vrime, a ki su u finalni faza izgradnja učeničkoga doma pri Prosvjetno-kulturnom centru Madjarov u Osijeku, završetak izgradnje Hrvatskoga kazališ­ća u Pečuhu kao i završetak iz­gradnje Hrvatskoga doma u Pečuhu. Tijekom susreta pokazana je otvorenost za nasta­vak dobre suradnje tr je nagla­šeno da Republika Hrvatska i Madjarska imaju visoke standarde i visoku razinu zaštite i ostvarivanja manjinskih prav.

Domaćin 14. sjednice Mmo-a, ka će se održati početkom marca ovoga ljeta je Madjarska. Na sastanku je ujedno planirano da će se, sjednica Mmo-a održati u Budimpešti, a dan prije održati će se sve­ča­no otvaranje Hrvatskoga doma i Hrvatskog kazališća u Peču­hu na jugu Madjarske. 

Državni tajnik Milas je naglasio kako Republika Hrvat­ska i Madjarska imaju vrlo do­bre bilateralne odnose tr je izrazio uvjerenje, da ćedu se do­brosusjedski odnosi dvih držav razvijati i dalje u najboljem smiru, a da tomu svakako daju veliki doprinos pripadniki ma­djarske manjine u Republiki Hrvatskoj, i pripadniki hrvat­ske manjine u Madjarskoj.

(uredn.)

Kategorije