Petar Tyran

Ovo ljeto je mesopust ja­ko kratak. 23. februara je mesopusni utorak, a tim konac balske i zabavne se­zone za ljetos. Nije tako ni čudo, da je cijeli hrvatski bal­ski pr­ogram jako zgusnut i da triba iskoristiti tih par petkov i subotov na ke organizatori pozivaju ljude na svoje bale i zabave. Tako se je ljetos mo­glo i dogoditi da je bilo pet hrvatskih balov na jedan dan, naime subotu 13. januara, a ako još ubrajamo i budimpeš­tanski hrvatski bal onda još i šest. Da li ima još i druge narodne grupe ili nacionalne manjine ka ima takov gust balski program?

U vezi s tim se stavlja pita­nje, kako da ima toliko balov i gdo to sve organizira i ima li dovoljno publike za to? Na­ši ljudi su imali svenek tan­če­ne zabave, pred svim u meso­postu. Spomenimo se npr. nek Spö-balov, Övp-balov, balov ognjogascev, nogometašev, ženskih balov i farskih balov a naravno i tambura­ških balov. Tih balov danas dijelom ima još uvijek, ali se je iz toga razvila posebna hrvatska balska scena, tradicija, ka u medjuvrimenu jur gle­da na dosta dugu balsku tradiciju. Tu tradiciju su i Hrva­ti razvili još u Austro-ugarskoj monarhiji i su to dalje gajili i u republikanskoj dobi. A iz toga, pravoda, ne smi­mo izuzeti ni naše Hrvate u Madjarskoj i Slovačkoj. Ovi imaju istu balsku tradiciju a su si ju očuvali i uz organi­z­a­ciju lokalnih i centralnih hrvatskih društav u tri država.

Po posjeti dosadašnjih hrvatskih balov ljetos jur vidimo trend: ova, dijelom i vrhunska hrvatska zabava uz jačke i ples i druženje je sve atraktivnija opet i za mlade ljude. A kako nam kažu npr. Bal Hrvatov na Hati u No­vom Selu, ili Hkd-bal u Traj­štofu ili vrhunski maskenbal u Kugi u Velikom Borištofu, ljudi rado prihvaćaju ovu vr­stu zabave, kade uz brojne hrvatske goste i sve već ljudi iz većinskoga naroda koristi priliku da se na ov poseban način zabavljaju. Ovi naši hrvatski bali imaju posebnu notu, posebnu dušu i su pripravljeni s posebnom ljubav­lju — mogli bi reći — a to pub­lika honorira i prihvaća po­nudu. Ovi bali su postali vrhunski zabavni eventi, kade manje ide za „zaslužiti pineze“ nego čuda već zato da p­o­kažemo čega svega imamo, ča sve smo u stanju organi­zirati i kakov atraktivan program smo u stanju postaviti glede i u zdravom naticanju  i nadopunjivanju s drugimi.

S pogledom na ovu našu toliko bogatu hrvatsku balsku a tim i kulturnu, nad svim i muzičku scenu niti ne čudi, da je 71. Hrvatski bal u Beču jur dane dugo rasprodan i da gosti već ne moru naručiti stolce ni stole. Ali s pogledom na program ovoga bala u jed­nom od najlipših balskih dv­o­ranov Beča, u Parkhotelu Schönbrunn nije ni potribno imati mjesto za stolom, jer da bi sve vidili i uživali dovo­ljna  je ulaznica, jer ionako i ne­će ostati vrimena za sjesti!

Kategorije