Slovenska vlada potvrdila je u četvrtak, 12. decembra p­o­stojanje „nacionalnoga inter­esa“ da austrijska političarka i koruška Slovenka Ange­lika Mlinar dostaje slovensko državljanstvo, ča je uvjet za nje izvanrednu naturali­za­ciju, pa bi ona uskoro mog­la postati ministricom za razvoj i kohezijsku politiku u vla­di premijera Marjana Šareca.

LJUBLJANA — Za minis­tricu u vladi kandidirala je A­n­geliku Mlinar stranka Alenke Bratušek, koalicijski partner u vladi, a premijerov uvjet za to bio je da Mlinar, ka je slo­ven­skoga podrijetla no ima austrij­sko državljanstvo, dostaje slo­vensko državljanstvo u postup­ku izvanredne naturalizacije, ki je pokrenula. Postupak će biti olakšan zahvaljujući etni­čkom podrijetlu jer je Mlinar rodom iz austrijske savezne ze­mlje Koruške i pripada slo­ven­skoj narodnoj grupi.

Kako navodu slovenski mediji, ministarstvo unutarnjih poslov odlučit će o nje držav­ljanstvu po ubrzanom postupku, jer je resor kohezijske politike u vladi jur duže vrimena slobodan, budući da su ovo lj­e­to jur dva ministri (ministar i ministrica) dali ostavke na tu dužnost.

Angelika Mlinar (49) je u au­­strijski savezni parlament birana 2013. lj. na listi liberalne stranke Neos i med osnivači je te stranke, a ljetos do maja je bila zastupnica u Europskom parlamentu. Novi pokušaj da se izbori za mjesto u europarla­mentu na listi slovenske Stran­ke Alenke Bratušek (Sab) u maju ovoga ljeta nije bio us­pješan, ali se je odlučila anga­žirati u slovenskoj politiki.

Šarec i Bratušek izjavili su da bi Mlinar s mjesta ministrice za koheziju mogla pomoći Sl­o­veniji da bolje koristi sredstva iz zajedničkih europskih fondov, s obzirom na svoje isku­stvo iz Bruxellesa, Strasbourga i Beča tr političke veze.

Prema austrijskomu zakonu, osoba s austrijskim državljan­stvom mora dostati posebnu d­ozvolu za „dvojno državljan­stvo“ i najaviti da je u postupku dostajanja druge, strane pu­tovnice, a Mlinar želji dostati slovensko i zadržati austrijsko državljanstvo, nač ne gleda s naklonošću desnica u susjednoj državi, navodu slovenski mediji.

Norbert Hofer, čelnik Fpö-a, austrijskih slobodarov, stra­n­ke ku svrstavaju u ekstre­mnu desnicu, izjavio je da je protiv mogućnosti da Mlinar, uz au­strijsko, ima i slovensko držav­ljanstvo jer u tom ne vidi naci­onalni interes Austrije, objavi­la je slovenska tiskovna agencija Sta.

Generalno spravišće Fuen-a (Federativna unije europ­skih narodnosti je ljetos pri svo­jem kongresu u Slova­čkoj u Dunajskoj Stredi Angeliku Ml­i­nar odibrao za svojuju pot­predsjednicu.

(Hina/uredn.)

Kategorije