Petar Tyran

Po podjeli pinez iz savez­noga lonca za podupira­nje narodnih grup u Au­striji svenek je nezadovoljnih i još manje zadovoljnih. Ako se radi samo o predlogi doti­čnih Narodnosnih vijećev (Savjetov o narodni grupa) Savezno kancelarstvo u princi­pu svaki put prihvaća predložene svote za izabrana dru­štva i organizacije. Ali prije toga odredi koliko stoji na ra­spolaganje. Posebno je zanimljiva pojava po sjednici hr­vatskoga Narodnosnoga vije­ća srijedu, 11. decembra, u koj su se — kako jur u dani pred tim dogovoreno od čelnikov Vijeća, dakle zastupnikov p­o­litičkih stranak i vrhovnih društav — odlučili da ćedu Hrvatskomu štamparskomu društvu opet skratiti godišnju subvenciju — ali zato Crikvi dati već. Da, i Hkd je popustio u 1000 € u korist Hak-a, isto tako je i Hkdc popus­tio 1.400 €. Hštd je morao popustiti 11.100 €. Zato će Cri­kva dostati za 15.000 € već a društvo Hrvat S.A.M po prvi put 2.500 €. To ide, jer neka mala društva su ispala ili nisu stavila molbe. Tako je ukupna svota od jedan milijun i 110.600 € ka stoji na ras­po­laganje za 2020. ljeto.

No u svitlu svagdir nagla­š­ene „složnosti“ da triba pojačano podupirati Hštd tako da bi i nadalje moglo izdava­ti Hrvatske novine, i da je hr­vatsko Narodnosno vijeće to jednoglasno odlučilo, ovo, na­ravno, otvara pitanje „U če­mu je razlika izmed toga ča savjetniki i savjetnice za­klj­u­čuju i izjavljuju na jednu stranu pri sjednici Vijeća — i med tim čega se onda zaista i držu kada ide za podjelu ko­lača na drugu stranu.

Ali da Narodnosno vijeće ništ ne more odlučiti, se ionako zna. Ali nije čemerno da se tim more argumentirati da su ionako svi za to da nadalje bude Hrvatskih novin. Ča to nije lipo i dobro?

Za samostalne i neovisne novine se ionako mora boriti pred svim Hrvatsko štampar­sko društvo i uredničtvo HN. A zato je potribno da se krug aktivistov u Hštd-u i u ured­ničtvu HN znatno proširi. Pri generalnoj sjednici Hštd-a u minuli petak u Šuševu su jur napravljeni prvi koraki. S no­vim ljetom će dojti i čas ne sa­mo reakcije nego i akcije. Ako Bog dā — a gdo već vjeruje u politiku — ako nova ko­alicijska vlada dā, bi u dojdu­ćoj vladinoj periodi ovo ili ono mogli uspiti. No, ne samo da se mi samo moramo po­s­taviti na noge i jasno i glasno potribovati svoje, tribat će­mo na svaki način i pomoć iz vana. To je: od prijateljev u većinskom narodu, od držav­nih i nedržavnih institucijov u zemlji ali na svaki način i na medjunarodnoj razini. Tako svakako triba uključiti Vijeće Europe, EU i različne ustanove na europskoj razini. Nadalje triba uključiti i Federativnu uniju europskih na­rodih grup, u koj i grad. Hrvati sudjeluju i imaju jak glas ako ide za potribovanje manjinskih prav i za realizaciju opravdanih potribovanj.

Kategorije