Predavanje „Sveta Majka Te­reza — misionarka ljubavi i milosrdnosti“ je bio početak vjerskoga programa Ženskoga i Muškoga pokreta Hrvat­skoga dekanata u 2016./17. ljetu. Predavač je bio kanonik mons. Tome Krojer, ki je imao i osobne kontakte n­o­voj svetoj ženi naše Crikve. U punoj dvorani farskoga d­o­ma u Gerištofu je kanonik opisao zanimljivo i privabljivo na početku životopis Maj­ke Tereze: Rodjena u Skopju u katoličanskoj albanskoj obitelji, kako je ulazila u red Loreto — sestar u Irskoj i nje dolazak kao učiteljica u Ben­galiju u Indiji.

GERIŠTOF — Ganutljivo je kanonik Tome Krojer, farnik i Cindrofu i Klimpuhu kao i dušobrižnik gradišćanskih Hr­vatov u Beču razložio ključni doživljaj Majke Tereze 1946. ljeta, kada je ćutila poziv „na zvanje u zvanju“ da služi siromahom, umirajućim i ljudem bez krova prik glave. Potribna konzekvencija ovoga koraka je bila istupiti iz reda sestar da more osnovati novi ženski red „sestre od milosrdnosti“. Pod geslom „mi smo svi braća stv­o­reni od jednoga Boga“ je po­čela podvarati sve nemoćne negledeć na njevu nacionalnu i vjer­sku pripadnost.

Na koncu predavanja je To­me Krojer opisao svoje osobne doživljaje, ki su kako je rekao  „hot spoti“ njegovoga života. Prvi put je došao u susret s Majkom Terezom u Indiji u Kalkuti prilikom dijecezansk­o­ga putovanja s tadašnjim bi­škupom Štefanom Lászlóm u ljetu 1981. Imao je mogućnost sudjelovati na kontemplativnom životu u kloštru sestar. U javnosti je doživio velik kontrast u društvenoj sliki varoša: uz su­perhotel na cesti katastrofalno uboštvo. Njegov drugi sasta­nak s njom je bio u Gradišću u Jennersdorfu. Ov sastanak je još danas za predavača ča posebnoga: dostao je pri tom za njegovu majku kao i za sebe pisanu čestitku i životnu upomenu — sada su ovo relikvije.

Vidilo i čulo se je kako je kanonik Krojer od ovih sastan­kov s Majkom Terezom još po toliki ljeti duševno potaknut i obogaćen. Završio je s tim, da neka nam bude sveta Majka Te­reza uzor i putokazač da se osobno angažiramo i otvorimo milosrdno naša srca za tugu i nevolju siromaštva i nepravičnosti u našoj okolici i širom svita.              

 

(Štefan Karall)

Kategorije