ŽELJEZNO — Na Saveznoj gimnaziji u Željeznu. 2. lip­nja/junija prezentirali su hrvatsku škol­sku knjigu »Pominajmo se!«, ku je financiralo Hrvatsko kultur­no društvo u Gradišću. Školarice i školari 3.F razreda peljali su kroz program, a školarice i školari 2. i 3.F razreda su predstavili nekoliko kusićev iz knjige, čije su autorice Sabine Nagy i Sanja Abramović, ka je odgovorna i za layout. Mr. Zlatka Gieler se je dirljivo zahva­lila autoricam knjige, čiji lektor je bio „stari kapacunder“ hrvatskoga jezika — mr. Ivo Sučić. 

 

Svojom knjigom autorice kanu motivirati dicu, da se pomi­naju po hrvatsku i da obogatu svoje jezično blago. Knjiga »Po­minajmo se!« je u prvom redu naminjena školaricam i školarom, ki su u pubertetu, jer za njih nima toliko hrvatskoga nas­tavnoga materijala na tržišću kako npr. za malu dicu ili odrasle. Ovu ciljnu grupu učiteljice i učitelji teško moru oduševiti, tako da se je jako na to gledalo, da jur same teme potaknu gra­dišćanskohrvatsku mladinu na čitanje i govor. Uz svaku temu (ljubav, kućni ljubimci, prijateljstvo, slobodno vrime, komunikacija...) postoji i vokabular, čim se dica moru poslužiti. Sv­a­koj temi slišu povidajke ili dijalogi na ke slijedu pitanja, tako da se more na diskutirajući i čitajući način obogatiti fundus, riznica hrvatskih riči. Pri tom humor igra veliku ulogu. I učiteljice i učitelji ćedu knjigu moći koristiti, tr sigurno i rodite­lji, ki bi rado pomogli svojoj dici pri učnji hrvatskoga jezika.

 

Ča naliže teme i format se »Pominajmo se!« jur orijentira po novoj usmenoj maturi i tako pomaže dici, da se i u viši razredi lakše uču govoriti o pojedini tema iz svakidašnjice. (ur.)

 

 

Kategorije

Slike