Posljedice nimškoga kulturnoga transfera

Kulturni kontakt skupa s izmjenom artefaktov, ada svega postignutoga, je tokom kulturnoga transfera odgovoran za to, da je gradišćanskohrvatski jezik infiltriran s tipično nim­škimi izrazi. Kulturni transfer se odvija prik jezika u situacija, u ki prevadjamo i tokom kih se kulturemi importiraju u je­zik. Kulturemi su tipična ponašanja neke kulture, ka se širu med ljudi nonverbalno, ali i verbalno. Gdo je analizirao tekste, ki su prevedeni iz nim­škoga jezika u gradišćanskohrvatski, on je opazio markantan hibriditet, kombinaciju dvih kulturov u jednoj. Nimška kultura se je ugnjazdila u gra­dišća­n­sko­hr­va­t­skom jeziku. Kontras­tiv­nom analizom jezičnih kulturemov gra­diš­ćan­­skohrvat­skoga jezika bi mogli dokazati, u koj mj­e­ri nimški jezik uti­če na gradiš­ćansko­hrvatski jezik i na ki po­d­ručji se gradiš­ćanskohrvatska kultura redi po nimškoj. Kad bi se gradišćansko­hrvatska jezična zajednica kompletno stopila s nimškom kulturom, bi to završilo u  asimilaciji. Ali poželj­na je integracija i „Beibehaltung der kulturellen Wertvorstellungen der Minderheits­kul­tur trotz ihrer Eingliederung in die Mehrheitskultur. Die kulturelle Identität beider Kulturen soll weitgehend erhalten bleiben“ (Matoba 2011: 361). Kulture se neka ne dekulturiraju i asimiliraju. Wolfgang Welsch je predstavio izraz „transkulturalitet“ i rekao sljedeće: „Unsere Kulturen haben de facto längst nicht mehr die Form der Homogenität und Separiertheit, sondern sie durchdringen einander, sie sind weithin durch Mischungen gekennzeichnet.

Diese neue Struktur suche ich durch das Konzept der ,Transkulturalität’ zu fassen. [...] [D]ie kulturellen Determinan­ten [gehen] heute quer durch die Kulturen hindurch […], so dass diese nicht mehr durch klare Abgrenzung, sondern durch Verflechtungen und Gemeinsamkeiten gekennzeichnet sind. [...] Das neue Leitbild sollte [...] das von [...] Geflechten sein“ (Welsch 2010: o. S.).

 

Kako obogatiti jedna drugu?

U praksi je koncept transkulture ili trete kulture velik izazov, ako neka opstane jezik ne­ke kulture. Kulture moru jed­na drugu obogatiti, ako su svi akteri senzibilni i ako u kon­taktu pažljivo zahadjaju jedni s drugimi i ako pokušavaju razumiti i sebe, ali i druge i ako nimaju predrasude. U takovoj klimi prez etnocentrističke ideologije ugrožen jezik ima šansu da se očuva.

 

Identične kulture, ke govoru različne jezike

Gradišćanskohrvatska kultura je usko povezana s austrijan­skom. Ne samo zato, kad su ove kulture geografski situirane na istom teritoriju, nego i zato kad su u društvenom, političkom i povijesnom pogledu sjedinjene pod istim krovom. Jedino im je jezik različan.
I hrvatski i nim­š­ki Austrijanac zahvaljujući skup­nomu sociokulturnomu back­groundu raspolažu analognim svitskim zn­a­njem, iako na temelju različnih jezikov postoju različne premise, kako artikulirati se. Zbog različnih leksičkih, semantičkih i gramatičkih činjenic odredjene sadržaje ne mo­remo transkodirati doslovno.

Agnjica Csenar-Schuster

Kategorije