Petar Tyran

Madjarska je zatvorila granice za ulazak u svo­ju zemlju — iako u pra­ksi, u stvarnosti, da granica zasada, hvalabogu, je još uv­i­jek škuljasta i ima prolazov. Slovačka je to isto činila, sada je i Švicarska najavila da će Austriju staviti na črljenu li­s­tu, dakle da će zatvoriti granicu. Austrija na drugu stranu, je svoje granice jur dugo zatvorila. Jedna od najmraznijih, najbedavijih i najsudbonosnijih trenutkov u tom zatvaranju je bila nedavna me­ga-gužva na južnoj granici Austrije pri ulasku turis­tov iz Hrvatske i Slovenije u Au­stri­ju, iako su bili samo u tranzi­tu. Okolo na okolo, bi­lo ka­mo se gleda, samo zatvaranja i onemogućenja, ograničenja i limitiranje. A s po­četkom ovoga tajedna opet novo, do­d­atno ograničenja i ponova „maskerada“. Opet se paniči, opet raste strah pred zarazom s koronavirusom, opet se zaoštruju mjere, opet se sužuje osobna i opća sloboda. Opet je odrižen velik kusić našega dosadašnjega ž­ivota, s kim smo se toliko ponosili — uz ostalo i to, da smo mogli putovati kamo smo kanili, kada s kim i kako.

„Ča je bilo to je bilo“ jačimo i pri tom smo do sada u glavnom mislili na mladost, ka je otišla i morala prepus­titi mjesto zrelijoj, dobi živo­ta, starosti. U momentu do­življavamo kako zatvaranje granic prominjuje naš svak­o­dnevi život. Evo tri primjeri kako ćedu zatvorene granice uticati na naš život i kakove teške posljedice će to imati i čega svega već neće biti:

„ Njegovateljice iz Slova­čke i Rumunjske, dijelom i Hrvat­ske ćedu ubuduće izostati, ako im se toliko otežava putovanja iz ovih zemalj, tranzit kroz recimo Madjarsku a pak i ulaz u Austriju. Gdo će nam pak paziti naše stare, gdo će voditi brigu o nji i ko­mu ćemo naprik dati brigu za nje, kad ovih njegovateljic već neće bit? To nam jur sada prouzrokuje noći bez sna, noćne more i velike brige.

„ Pomoćni djelači i djelačice iz Madjarske, Slovenije, Slovačke, Češke, Ukrajine i dr., ako izostanu, ćedu jako faliti našemu gospodarstvu, od seljačtva do ugostiteljstva i brojnih drugih socijalnih sl­užbov. A na drugu stranu, ako naši već nećedu moći pojti zubarom u Madjarsku, pedi­kerkam i manikerkam, frizer­kam i na masažu, imat će to teške posljedice i za na­še lju­de u Austriji, pred svim i u Gradišću.

„ A da konačno dojdemo i športu. Ako ćedu sada biti z­a­tvoreni ili još oštrije kontroli­rane granice pri ulazu u Au­striju, onda bezbroj legione­rov u nogometu već nećedu dospiti niti na treninge niti na nogometne utakmice. Cijeli razredi i lige već nećedu mo­ći održavati utakmice, mom­čade jednostavno već nećedu imati dovoljno igračev. Jed­na proširena aktualna krilati­ca iz hrvatskih sel u Gra­diš­ću glasi „Prije sam si pogledao naše dičake na športu, sada gledam Madjare i Slovake“.

Kategorije