Veljek po zavr­še­nju igrok­a­za »Revizor«, ki je vrlo za­uzeo cijelu Tamburicu Uz­lop, i još pred dodiljenjem Hrva­t­ske kulturne nagrade Hrvat­skoga centra u Beču za n­a­ra­šćaj »MiniMetron« u juni­ju o. lj. Mladim tamburašem po­čele su peljačice narašćaja dje­lati na organizaciji nove mla­de grupe. Konačno se je javilo 13 školarov iz 1., 2. i 3. razreda OŠ, ki su željili uč­i­ti sviranje na tamburici.

 

Početkom novoga školsko­ga ljeta, točno 8. septemb­ra, bio je prvi sastanak ove no­ve mla­de grupe. 13. dice se je sastalo u gimnastičkoj dvo­r­a­ni osnovne škole, kade Tamburica Uz­lop drži svoje pro­be i se je po­čelo upoznati s notami i tamburicom. I ovu najmladju gru­pu peljaju mag. Kristijana Da­n­nenmaier, Ale­ksandra Pre­šić i mag. Ljuba S­i­novac, ke se jur šest ljet dugo brigaju za na­rašćaj Tamb. Uzlop.

 

Od 22. do 25. augusta bili su mladi tamburaši i ovo ljeto na seminaru. Ov put su opet posjetili Altenmarkt/Pongau, kade su bili u novo adaptira­nom Jufa-domu (prlje Haus Burgenland) ljubezno prim­lje­ni. Tri dane su ovde vježbali muziku i su imali čuda šale pri različni izleti. Počeli su onde i vježbati novi igrokaz — »Ča­rob­na lampa« — ki kanu pokazati koncem oktobra. Predvi­dje­no je, da će se onda najsta­r­ja mlada grupa, ka je jur šest ljet skupa, pažljivo integrirati u glavnu gr­upu Tamburice Uz­lop.

 

(Mirko Sinovac)