Na završnu priredbu austrijskoga komiteta europ­ske gradjanske inicijative Mi­nority SafePack srijedu, 9. maja je bila završna priredba u Hrvatskom centru u Be­ču. Pozvani su bili zastupniki gra­dišćanskih Hrvatov i koru­ških Slovencev, ki su bili na bilo kakov način upleteni u ovu kampanju, ka je završila kratko po Vazmi. Cilj je bio priredbe, da se završno zaokruži ova kampanja, ka je du­rala prilično ljeto dan dugo, veli govoračica austrij­sk­oga komiteta za Minority SafePack, Gabriela Novak-Karall.

„Prem slaboga rezultata smo postigli ipak pozitivan rezime. Složni smo si u tom, da u Austriji nismo dostignuli očekivani rezultat u pogledu na broj (od potribnih 13.500) potpisov. Ali ipak se moru istaknuti i neki pozitivni as­pekti ove kampanje“, veli G­a­briela Novak-Karall.

S jedne strane su pokazali kako su u skupnom djelo­vanju u stanju ča pokrenuti. S druge strani da moru kori­s­titi one kontakte, ke su skl­o­pili s političari, umjetniki i športaši, za druga potribov­a­nja odnosno djelovanja gradišćanskih Hrvatov — je re­kla Gabriela Novak-Karall u izjavi za medije.

Uokviru završne priredbe u Hrvatskom centru su p­u­kali i dobitnike one igre, ka je bila nazvišćena u Hrvatski no­­vina. „Pukali smo tri dobitnike iz onih ljudi, ki su sakuplj­a­li liste potpisov, ki su išli od sta­na do stana i ki su potpisali ovu kampanju na letki, ki su dvakrat bili priloženi Hrvat­skim novinam. Milena i Flori­jan Rešetarić su pukali dobitnike: Stanko Horvat je dobio vikend u Hotelu Cittar u Novi Grad u Istri. Rafaela Kuzmić iz Gerištofa je dobila aranžman u Avita Hotelu u Tarči a Klaus Fister iz Trajštofa je do­bio dvi ulaznice za muzički fe­stival u Željeznu.

Potpisi za Mspi da su u me­djuvrimenu predani Ministarstvam nutarnjih poslov i pojedini država EU, pred svim u oni država, ka su prekoraknula potriban prag potpisov i u ki su pretežno na formulari pobirali potpise. Delegacije Fuen-a su u kartoni predale potpise odgovornim u Minis­tarstvu. Onde ćedu u dojdući tri miseci pregledati i povjeriti potpise. Kad bude poznat konačan i oficijelni broj potpisov, cijeli posao ide u Europski pa­r­lament, je rekla Gabriela No­vak-Karall. Mspi će biti i važna tema pri kongresu Fuen-a u ju­niju u Nizozemskoj. 

(uredn.)

Kategorije