Cindrofcem se rugamo, da su britve, ali u ovom članku se nećemo baviti s cindrofskimi britvami. Nećemo se posv­e­titi ni onomu oštromu nožu, ki mužem brije bradu. Bavit ćemo se britvom, ka nije prava britva, nego fenomen, ki ima posla sa šparnošću.

Princip šparnosti ili princip­le of parsimony pripisujemo engleskomu teologu i filozofu Williamu Ockhamu, ki je živio jur krajem 13. stoljeća. Princip šparnosti bazira na tom, da pretpostavke ne smimo nepo­tribno pomnožavati (non sunt multiplicanda entia praeter ne­cessitatem), ča opisuje princip Ockhamove britve. Tom britvom klaštramo nepotribno, da bi ostalo to, ča je važno. Obja­sniti neki fenomen znači, pola­ziti od pretpostavkov, ke će­du nas po mogućnosti dopeljati do cilja, ar smo britvom odsikli to, ča bi nas zadržavalo. Ali to i sami poznamo. Koč ne kani­mo odstupiti od naših pogledov, iako zdavno postoju nove spo­znaje. Princip šparnosti se o­d­naša na ekonomično premi­šljavanje, a ne znamda na to, kako bi si prišporili ki groš.

Ockham sigurno nije znao, da ćemo se ga jednoč spomenuti kot fratra s britvom. Njegova tema je bila logika, da u svitu ništ nije komplicirano, nego jednostavno. Ako moremo dojti do rezultata s manje pretpostavkov, nima smisla da je pomnožavamo i da si tako otežavamo. Ako nam recimo stane auto na cesti, a tank je prazan, ćemo prvo misliti na najbliže, da je sfalio benzin. Bi­lo bi apsurdno prvo misliti na drugi kvar. Eficijentnije i friže se dojde do cilja s geslom Keep it short and simple (Kiss). Kiss znači kratko i jednostavno.

Kiss je moderna Ockhamova britva. Ne da Kiss garan­tira uspjeh, ali na temelju isku­stva si moremo objasniti neki fenomen. Jednostavan primjer: Mi čujemo grbastanje na zidi, vidimo stupaline na tlu, a po­žeran je sir. Najbolje objašnj­e­nje za to je, da imamo u stanu miša. Ockhamova britva ili Kiss ili princip šparnosti hasnujemo u svakidanji situacija. Oslanjamo se na vlašći razum. Ockhamova britva i u znanosti donaša najbolje rezultate. Stephen Haw­king recimo pripisuje otkriće kvantne mehanike Ockhamovoj britvi. Jednostavnost smanjuje rizik za pogriške.

Svaka misao, ku mislimo, ima posla s jezikom, kompliciranim i jednostavnim. Za­to na ovom mjestu moramo spomenuti i austrijanskoga filozofa Karla Poppera, ki je u­drio temelj formuliranju, i ne samo znanstvenomu: Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann. Cindrofcem se rugamo, da su britve, ali kot vidimo, su britve oni, ki se u ovom svitu najbolje moru sna­jti.

Kategorije