KREMS / MALI BORIŠTOF — Mišoviti zbor i tamburaška grupa Složnost iz Maloga Bori­štofa je muzički oblikovala po­četak nove serije u Domu regi­jov u dolnjoaustrijskom Kre­m­su-Steinu. Pod naslovom „Sta­ro-Austrija“ su u ovoj poznatoj kulturnoj inicijativi počeli s novim težišće. Posebno je bio ov večer subotu, 14. aprila po­svećen Gradišću. Zato je ze­maljski poglavar Hans Niessl kao poklon svojemu bivšemu kolegi Erwinu Pröllu doprimio Složnost iz Maloga Borištofa, ne na zadnje i zato jer je Pröllova žena Sissy porijeklom iz Borištofa. Niessl se je tim že­l­jio zahvaliti Pröllu a desetlje­ća dugu dobru suradnju s bi­v­šim zemaljskim poglavarom Dolnje Austrije.

Po koncertu je slijedilo još druženje, pri čemu su sudjelo­vali i Niessl i Pröll.   

(uredn.)

Kategorije

Slike