Mladi grafički dizajner Fi­lip Hauck-Tyran je skupa s Cha­r­lotte Lassalle dobio nagr­a­du »Franzl Design Award« za naj­bolje pakiranje i za sve a­s­pekte označivanja produkta. Stručni žiri je s prvim mjes­tom odlikovao etikete za pr­vo vino mladoga vinograda­ra Lu­ke Zeichmanna iz Dol­nje Pulje. Etiketu je kreirao Fi­lip Hauck-Tyran ods. njegovo poduzeće Wiener Hand­werk Design, s likovnom um­jetnicom Cha­r­lotte Lassalle.

BEČ — Charlot­te Lassalle i Luka Zeichmann su sabirali i koristili is­prešene vrićice ča­ja. Očistili su je i poti­glali, a poduzeće Wiener Han­d­werk Filipa Hau­cka-Tyrana je si­to­tiskom oblikovalo etikete. Prirodno, nefiltrirano vino je tim dostalo etikete od „filte­rov“ za čaj. Svaku etiketu su rukom zalipili na floše. Ovim »Franzl Design A­wa­rdom« su u kategoriji pakira­nje nagradili produkt, ki je od početka do konca produci­ran ljubavlju i pu­no vrimena dvih umjetnikov.

Nagradu je pokrenula naj­veća austrijska online tiskara druck.at 2016. ljeta, ka ovom na­gradom kani oživiti kreativnu scenu i temeljito podupira­ti grafičarstvo u Austriji i Švicar­skoj. Pri ljetošnjem naticanju je sudjelivalo 418 produktov, a stručni žiri i 25.000 glasov u internetu su odlučili o dobitni­ki nagradov u četiri kategorija produktov kao i u dvi katego­rija ocjenjivanja za mlade di­zajnere do 25 ljet i za grafičke dizajnere.                  

(uredn.)

Slike