BEČ — Televizijska talk-masterica Barbara Karlić je veleposlanica/ambasadorica za jezično podupiranje i jezi­č­nu integraciju predškolske i školske dice. Barbara Krlić ispunjuje ovu časnu funkciju za projekt »JezikIgraJačenje«, ki kani dici olakšati učnju jezika muzikom i je izdalo četire ko­m­paktne ploče. Barbara Karlić se kani kao veleposlanica za je­zično podupiranje i integraciju dice zalagati za većjezičnost.

 

Uz glumca Erwina Steinha­u­era, pjevačicu i glumicu i pjeva­čicu Ma­rianne Mendt i mi­nistra Sebas­tiana Kurza sada i Traj­štof­ka Karlić fungira kao velepo­sl­a­ni­ca za jezi­čno podupiranje i jezičnu integraciju. Ka­ko je rekla Bar­bara Karlić za Hr­vatsku redakciju Orf-a Gra­diš­će joj je važno, da ljudi ki govoru drugi jezik to i poka­žu na van, da se ne sramuju i da se nauču svoj materinski je­zik. J­e­ziki da se uz igru i jačku ja­ko lako nauču, jako uvjerljivo veli i to sama živi Barbara Karlić.

 

Važno da je i to, da se ljudi ne boju druge kulture i da nimaju negativan pristup pre­ma nepoznatoj kulturi. Ona vidi svoju zadaću u tom, da ljude motivira i da im veli, da odgo­ju svoju dicu dvo- odnosno već­jezično, veli Barbara Karlić.

 

(uredn.)