Preporučivam ili preporučujem?

Vikend Dana mladine je za nami i ufam se da ste se svi dobro odmorili od tro­dnevnoga feštanja ili svečevanja, a morebit i djelanja (ovde mislim u prvom redu na Dolnjopuljance i Dolnjo­puljanke).

Uz Željka Bebeka, legendu hrvatskoga rocka, smo mo­g­li čuti i neku mladu, kod nas manje poznatu pjevačicu, La­nu Jurčević. Zbog toga nam u Novom glasu (glasilu Hrvat­skoga akademskoga kluba; op. ur.) preporučuju jačke, ke si moremo poslušati, ako ju kanimo bolje upoznati.

Pitanje: Zač nam te jačke „pr­e­poručuju“ a ne „preporučiva­ju“, premda glagol glasi „preporučivati“?

Odgovor: U hrvatskom, a ta­ko i u gradišćanskohrvatskom, postoju glagoli, ki tvoru infinitivnu osnovu morfemi -ova-, -eva, -iva-, npr.: stanOVAti, sve­­čEVAti, stugIVAti. To su glagoli tzv. 6. vrste (jer glagole u jeziku dilimo po morfološki vr­sta, a ukupno ih im­a­mo se­dam). U prezentu se ovi morfemi -ova-, -eva, -iva- minja­ju s -u-. Na dobenute glagolske osnove stanU-, svečU-, stugU- slijedu nastavki -jem, -ješ, -je, -je­mo, -jete, -ju, pak imamo: sta­nujem, stanuješ, stanuje, stanu­je­mo, stanujete, stanuju; svečujem, svečuješ…; stugujem, stugu­ješ... Zato je i ispravno, da nam u N­o­vom glasu preporučuju jačke.

Pravilne su i sljedeće rečenice: Oni stanuju u varošu, iako bi radje živili na selu (inf.: stanovati). Dica se najveć raduju Božiću (inf.: radovati). Poštuj svoje roditelje! (inf.: poštovati). Ona nij doma, jer si upravo kupuje novi auto (inf.: kupovati). Ona rado pu­­tuje i istražuje druge kulture (inf.: putovati, istraživati).

Završno ćemo još napomenuti da i kod glagola pljuvati, premda je to glagol 5. a ne 6. vrste, sadašnje vrime glasi pljujem a ne pljuvam.

 (Zorka Kinda Berlaković; 69.)