Sadašnji farnik u Vulkaprodrštofu i peljač Hrvatske sekcije u Pastoralnom uredu Dijeceze Željezno, glavni urednik Crikvenih novin Željezanske dijeceze Glasnik,  mons. dr. Egidije Živković će nastati novi biškup dijeceze Željezno. To je prošli tajedan potvrdjeno. Apoštolski nuncij je informirao Austrijsku saveznu vladu, da će Živković naslijediti dosadašnjega biškupa dr. Pavla Ibyja, ki je po uhodanom principu u Katoličanskoj Crikvi jur krajem prošloga ljeta prilikom svojega 75. rodjendana Papi ponudio svoju ostavku. Ali je ujedno zaprosio, da bi ljetos još mogao kao aktivni biškup proslaviti 50 ljet Dijeceze. Novi biškup Egidije Živković je 47 ljet star i rodom iz Stinjačkoga Vrha (Hackerberg) u južnom Gradišću. Ustoličenje novoga biškupa Živkovića će biti u septembru.

BEČ — Egidije Živković je rodjen 16. aprila 1963. ljeta u Novom Gradu. Na Petrovu, 29. junija 1987. ljeta je u Željeznu zaredjen za duhovnika. Ljetodan dugo je bio sekretar biškupa Štefana László-a. Onda je bio na studijskom boravku u Rimu i je promovirao u crikvenom pravu. Od 1994. ljeta je dr. Egidije Živković farnik Vulkaprodrštofa, od 1996. ljeta peljač Hrvatske sekcije Pastoralnoga ureda Biškupije Željezno i glavni urednik Glasnika. Uza to je Egidije Živković od 1992. do 1999. peljao biškupski ordinarijat u Željeznu a od 1999. ljeta je generalni tajnik Austrijske biškupske konferencije.

Uza to je Živković 1999. ljeta došao na čelo Liturgične komisije, ka se uz drugo skrbi za izdanje novih hrvatskih molitvenih knjig »Kruh nebeski« čije izlaženje se jur željno čeka.

Još četvrtak dopodne, 7. julija se je biškup Pavao Iby čudio i je rekao prema Orf-u Gradišće, da bi bilo moguće da se je kongregacija za biškupe u Rimu jur ujedinala na nasljedničtvo i da su informacije po neoficijelnom putu došle u Austriju. Obično da je tako, da se najprvo informiraju dosadašnji i novi biškup a onda se objavu informacije u javnosti, je rekao biškup Iby (75), ki će ljetos stupiti u mirovinu.

Hrvatski centar u Beču je u izjavi četvtrtak, 8. julija čestitao novomu biškupu Dijeceze Željezno Egidiju Živkoviću. Kako piše u izjavi „Tim da se je Sveti Otac u Rimu odlučio za Gradišćanskoga Hrvata se sada opet nastavlja tradicija kom je počeo Vatikan, kada je jur pokojnoga ddr. Štefana László-a ustoličio kao prvoga biškupa Dijeceze Željezno, a tim Hrvata postavio na vrh ove mlade dijeceze. Imati Hrvata na čelu Dijeceze Željezno je jako važno pred svim i s pogledom na hrvatsku vjersku zajednicu u Gradišću i u Beču a na svaki način za Gradišćanske Hrvate u susjedni zemlja kako su to Slovačka ili Ugarska. Novi dijecezanski biškup Egidije Živković je svenek i nanovič pokazao da želji imati i čim bolji i uži kontakt hrvatskoj matici i da stalno želji poboljšati suradnju i s biškupi u Hrvatskoj i s Hrvatskom biškupskom konferencijom. Na to pokazuju uz ostalo i brojna i sve gušća gostovanja hrvatskih biškupov pri različni veći vjerski dogodjaji i u Gradišću i Beču, ali npr. i u Juri u Ugarskoj i u štajerskom Celju. Na to naravno pokazuje i pojačano izvješćavanje o vjerski i crikveni dogodjaji u Hrvatskoj otkada je Egidije Živković glavni i odgovorni urednik Glasnika, Crikvenih novin Željezanske biškupije.“

Nadalje piše u izjavi „Hrvatska vjerska zajednica u Beču, ka se okuplja pred svim okolo svojega duhovnika i dušobrižnika kan. mons. Tomu Krojera, će pokusiti čim prlje stupiti u kontakt s novim biškupom Živkovićem, da ga uvjeri kako bi bilo važno da se ova vjerska zajednica u Beču stavi na čvršće institucionalizirane noge, a vrhovni cilj je status vlašće fare sa svojim farskim savjetom da bi osigurali aktivno i još jače vjersko i crikveno djelovanje Hrvatov u Beču.“

Pri 1. nediljnoj maši dezigniranoga biškupa Dijeceze Željezna, mons. dr. Egidija Živkovića u domaćoj mu fari Vulkaprodrštof je sudjelovalo osebujno čuda ljudi. Tamburaška grupa Poljancev, vulkaprodrštofski zbor i klapa su oblikovali dvojezičnu mašu.

Na svetačnu mašu je došla i majka novoga biškupa iz Stinjačkoga Vrha. Polag nje se je Egidije Živković jur u ditinstvu zanimao za duhovničko zvanje. (uredn.)

Kategorije