Otvorena srca, mišoviti zbor  Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču je četvrtak, 13. junija svečevao 30. obljetnicu postojanja. Ov zbor je utemeljio Tomi Koch 1983. ljeta kao zbor Hgkd-a u Beču. Sada je jur duga lj­­e­ta Rudi Farkas predsjednik zbora, koga od lani pelja, vje­žba i dirigira Matija Fortuna.
Člani su gradišćanski Hrvati u Beču i ki su porijeklom iz Hrvatske. Prilikom ovoga ­svetačnoga koncerta na klavi­ru je svirala Nada Majnarić a kao posebni gosti su došli i člani muškoga zbora Staro vino iz sridnjega Gradišća pod peljanjem Ferija Fellingera, da čestitaju Otvorenim sr­cam. Nada Majnarić je svirala „Tarantellu“ Ferenca Liszta.

BEČ — Tradicionalni protulićni koncert zbora Otvorena srca je ovput bio ujedno i jubilarni. Gabriela Novak-Ka­rall, ka je peljala kroz program ovoga svetačnoga večera je citirala Tomija Kocha, ki je pred 30 ljet pisao u Hgkd-ovom listu Put: „Prilikom generalne sjednice Hgkd-a je predlog našega dobro poznatoga Martina Jordanića, da se sastavi mišoviti jačkarni zbor, naišao na dobar odziv. Žene i muži, divojke i junaki su srdačno pozvani ovde su­radjivati. Držao bi za najbolje, ako bi imali prvi sastanak nedilju, 13. februara 1983., na na­šoj mesopusnoj zabavi. Onda bi si mogli prvi put skupa zaja­či­ti i viditi, da to sve nije tako te­ško kako si mnogi mislu.

 

U na­šem progamu neće biti strašno teških koncertnih jačak, mi će­mo ono jačiti, ča dobro gluši i od srca ide (…) Prijavnicu po­ša­ljite na adresu: Demetar Karall, 1090 Wein, Rotenlöwengasse 12/8 (…)“.
Ov jačkarni zbor se je pak opet sastao 7. aprila (1983.) u društevnom domu u Beču, u Schwindgasse 14. A kako je tada pisalo u Put „Do sada nam se je javilo 14 žen i 14 mu­ži, ke bi prosili da i svi dojdu, a jako bi nas veselilo, ako bi ih još i već došlo (…)“.

 

Pri svečevanju »30 ljet Otvo­rena srca« četvrtak, 13. junija u Hrvatskom centru po po­zdr­avu predsjednika HC-a i Hgkd-a, mr. Tibora Jugovića najprvo je nastupila klapa St­a­ro vino na čelu sa zborovodjom Ferijem Fellingerom. Ov muški pjevački zbor utemeljen je ne­davnoga 2009. ljeta po uzoru dalmatinske muške klape. Jedinaest pjevačev iz svih hrvat­skih općin sridnjega Gradišća  udružilo se je tada u ov novi ansambl s ciljem, da gaji četve­roglasno pjevanje na klapski način. U repertoaru ima gradišćanskohrvatske i dalmatin­ske narodne pjesme i skladbe, sakralne pjesme, božićne, adventske i Marijanske. Nastupa u hrvatski seli Gradišća, u Be­ču, Slovačkoj i Ugarskoj, u Orf-u i na Hrt-u. Pri svečev­a­nju su jačili „Ja sam junak“, „Kao da te ne volim“, „Vilo mo­ja“, „Šurlali su si junaki“, „Proj­di vilo“, „U polju se mala“ i „Mo­re mog života“ skupa s Ivom Orlićem (solo). Ovu je po riči Biserke Biber Bognar skladio i aranžirao Ivica Orlić (ki ina­če pelja medjunarodni tam­bu­ra­ški sastav Daj šta daš) a za klapu ju je aranžirao Feri Fellinger.

 

Glazbeni intermeco na klaviru je dala Nada Majnarić (F­­erenc Liszt: „Tarantella“)
U prvom bloku jačak je pak zbor Otvorna srca zjačio naj­pr­vo narodnu u obradi Ferija  Fellingera „Prazno je gnjazdo“ a pak „Vela Luka“ Branka Žuvele (tekst)/Zdenko Runjić (glazba) u obradi Matije For­tune, narodnu u obradi Franje Lucića „Zeleni Juraj“ i na­rodnu u obradi Dinka Fija „So­koliću moj“. Vrlo hrabar je bio pokušaj Matije Fortune, da s ovim zborom izvede „Abschied vom Wald“ Felixa Mendelsso­h­na, ali kako je zborovodja re­kao po koncertu „željio sam im tim podignuti ljestvicu ja­ko visoko, da bi znali kamo bi kanili a znamda i mogli dojti“. Ista stvar je i s „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ Dietricha Bonhoeffera u obra­di Matija Fortune. Slijedila je pak narodna „Nabrala je jagode“ u obradi Tihomila Vid­o­šića, „Domovini“ Antuna N­em­čić (tekst)/Franje Porkornoga (glazba) a obradio je Dragutin Fresl. Završili su koncert pak s narodnimi „Va dolini med zelenim drivljem“ i „Janko je dojahal“ ke je obradio dugoljetni zborovodja Tomi Koch (†).

 

Na kraju su Otovrena srca pak još skupa s klapom Staro vino zajačila himnju gradiš­ćan­skih Hrvatov „Hrvat u Gradišću“ M. Meršića Miloradića (tekst)/Ivana Vukovic (glazba) i naro­d­nu „Živilo bratintstvo“ u obradi Tomija Kocha.

 

U svojoj moderaciji se je Gabriela Novak-Karall spome­nula i Martina Jordanića, Tomija Kocha, Martina Prikosovića, Borisa Beketića, a nadalje i Tvrtka Gojmerca, Dragutina Šanteka, Matiju Fortunu ali i Feri Fellinger „muzičke institucije, ka je svenek garant za pomoć i podupiranje“. Istaknula je ov zbor kao važan stup u djelovanju Hrvatov u Beču — i Hgkd-a i Hrvatskga cent­ra, ki je „uspješan model surad­nje gradišćanskih Hrvatov s Hrvati iz Hrvatske i dokaz za­to da su jedni dio drugih, o­bo­gaäuju kulturnu i jezičnu razmjenu i doprinašaju upoznav­a­nju i nadopunjovaju jedni dr­u­gih. Želja je peljačtva zbora, da proširi broj članov, da ima već nastupov „vani“ a da se spoz­naje vridnost djelovanja i u Gradišću a ne na zadnje more­bit i ko to putovanje…“.

 

Kao znak priznanja i zahva­le je Tibor Jugović predao za­hvalnicu predsjedniku Rudiju Farkasu, a svi člani zbo­ra kao i Staroga vina su dostali penk­a­lu s natpisom „30 ljet zbor Otvorena srca“ kao i bivši zbo­ro­vo­dja i peljač Boris i Ksenija Beketić, Martin i Ter­ka Priko­sović a u odsutnosti i Ma­rtin Jordanić, Cilki Fischer kao i Štefan Pauer.

 

Kategorije