Petar Tyran

Ov večer u Kulturnoj za­drugi u Velikom Bo­ri­š­tofu je bio jedan od tih rijetkih dogadjajev, ki u kona­čnici ispade puno uspješnije nego se je moglo očekivati. »Oliver Dragojević Tribute« (iskazati počast Oliveru Dr­a­gojeviću) je bio vrlo hrabar pothvat znajuć da je zapravo nemogu­će postignuti kopiju toga velikana hrvatske estrade, toga hrvatskoga a ujedno i medjunarodnoga barda, ja­čkara, pjevača — ki je vladao brojnimi muzičkimi stili i ki je jur davno postao poseban brend, prava legenda jur du­go pred njegovom smrću ne samo u domaćoj Dalmaciji, nego širom, Hrvatske, ali i u susjedni zemlja i država i ki je osvojio i najpoznatije kon­certne dvorane u New Yorku i Parizu — a da ne govorimo o Beču. A u ov red najpo­z­­na­tijih „hramov muzike“ more­mo mirno i puni ponosa, gi­z­dosti ubrajati i za naše prilike predivnu dvoranu u Kugi u Velikom Borištofu. Ovde je Oliver Dragojević mnoga lje­ta svaki maj (do zadnjega u 2017. ljetu) nastupio oduševio, svoju, kako je (i ovde na­glasio) najbolju publiku na svitu. Ovde je bio takorekuć med svojimi gradišćanskimi Hrvati, ki su ga ne samo ljubili, nego i obožavali, a malo koga je ki ne bi poznao i znao i riči barem nekoliko njegovih hitov. A njeg­o­vi koncerti u Kugi u „Oliverovom misecu maju“ su postali neka vrsta shodišća ovomu radosne i tu­žne suze to­če­ćemu „svecu“ hrvatske zabavne muzike.

Tomu je sada nažalost ko­nac, jer sa svojim vječnim odlaskom lani u juliju Oliver ostavlja veliku prazninu, zapravo škulju u redovnom ku­ginom muzičkom programu. No, ljetos su odgovorni u toj Kugi rodili vrlo hrabru i za­htjevnu ideju, da bi odali po­čast Oliveru s posebnim kon­certom u kom bi nastupili d­o­maći, pred svim ali ne samo mladji domaći pjevači i muzičari da bi se u pjesma spomenuli ovoga glazbenoga „diva“ iz Splita, ki sada po­či­va u selu Veloj Luki na oto­ku Korčuli.

Kako ćedu u tom uspiti da se spomenu Olivera, bez da publika po tom veli „ionako su se trudili, ali Oli­vera ne moru kopirati, njega ne mo­ru i nikada nećedu mo­ći dosti­gnuti“. Ov koncert u počast Oliveru je bio putovanje po uskoj stazici na vrhu visokoga brigovlja s mogućnosti, bolje rečeno pogibelji da bi se angažirani izvodjači mogli lako i skliznuti. Tako je moglo bi­ti — ali nije bilo! Oni su imali sriću, da su došli na ov koncert, su postali svidokom nevjerojatne i predivne izvedbe i interpretacije brojnih i naj­poznatijih Oliverovih hitov. Ali kvaliteta i muzičarov i pjevačic i pjevačev je omogu­ćila da nisu kopirali Olivera, nego su ga interpretirali i sva­ki na svoj način izveli ove pr­e­divne melodije i riči. A tim je ov koncert postao jedinstven doživljaj, s kim se moremo svi ponositi. A sāmomu Oliveru bi se, kako smo uvjere­ni, spustila suzica sriće s oka.

Kategorije