Kad otvorimo novine, bi ra­do štali visti. Vist je novin­a, ča novoga, nešto, ča je u gradišćanskohrvatskoj zajednici:

  • relevantno
  • interesantno
  • dramatično
  • neobično
  • šalno
  • ironično

Ako u gradiš­ća­n­­skohrvatskom o­k­viru postoji reforma, inovacija ili protest, onda je to vist. Naravno je vist i to, ča bi štitelji rado štali u Hrvatski novina, ta­jedniku, ki bi tr­ibao biti za nje skrojen. Ako postoji grupa lju­di, ki se za­la­žu za to, da se recimo pobolj­ša štivo u Hrvatski novina, je to vist. U demokraciji se potri­bovanja smu glasno formulirati. Ako posto­ju ljudi, ki išću nove koncepte u pogle­du na revitalizaciju jezika, na nove strategije, kako bi se jezi­ku pr­užila perspektiva, je to vist!

Osebujno važno je u tom po­gledu komercijalizacija je­zika. Naše novine nažalost na­glašavaju folklorizaciju jezika, ča je za egzistenciju jezika ko­n­traproduktivno. Manjincem š­i­rom svita je jako važno soci­jalno dobrostanje i prestiž. To znači da je potribno da se komercijalizira gradišćansko­hrvat­ski jezik umjesto da se folklorizira. Jezik se mora upine­ziti. O tom bi si naš tajednik morao trapiti glavu. S folklori­zacijom jezika se ne moru pokrenuti nova djelatna mjesta.

Detalji naših nošnjov bi se mogli rekreirati u modnom dizajnu. Vino naših vinograda­rov bi se moglo račiti po hrvatsku! Ali našim vinogradarom je draže, da se njevo vino rači isto kotno vino iz nim­ških sel! Hrvatske novine bi morale pisati o takovi tema i nastati veliko srce hrvatstva u Gradišću. Za četnike u Srbiji se kumaj ki Gradišćanski Hrvat more odu­še­viti! Zač pak pisati o srpski plani?!

Ljude interesiraju teme, ke se zbivaju u njevom jezičnom ekosistemu. Da novine pišu o području, kade je situirana jezična manjina, naravno ima smisla zato, kad bi novine mo­rale imati moć da uti­ču na mi­š­lje­nje ljudi i da skupa dr­žu ci­jelu jezi­čnu za­jedni­cu. Vi­­sti iz o­ko­liš­nih dr­žav Austrije nisu u sta­nju jačati nutarnju po­ve­za­nost gra­diš­ća­nsk­o­hr­va­t­ske jezi­č­ne za­jednice. Ne vjerujem da se med Gra­diš­ćan­ski­mi Hrvati ništ ne dogadja. Zadaća iz­viditi zanimljivosti unutar zajednice je dužnost urednika HN. Lju­di se kan­u pominati: „Štao/štala sam u HN, da je…“

Urednik se mora pitati: Ima vist smisla za moje štite­lje? Kakov smisao? Ako ne postoji, je bolje da ne piše ništ! Kade lesica zecu veli la­ku noć, ne interesira nijednoga! Vist je vist, ako ima smisla. Ako se ne moremo smijati vicu o Muju i Hasu, HN mora­ju nešto minjati, i to zgledati se na potriboće, želje i konvencije štiteljev, ar ćedu mu projti. Novinar je slu­ga svojih štiteljev i nisu štitelji njegove sluge!

(A. Schuster)

Kategorije