Kazališna grupa »Živo sreb­ro« je na Vazmeni pandi­ljak, 2. aprila predstavila pet kratkih šalnih igrokazov. Grupa je zavježbala po jedan kusić Trajštofke Traudike Roženić, ka se je i u prošlos­ti jur pokazala kao autorica kratkih šalnih skečov na do­maćem poljanskom hrv. govoru, Doroteje Zeichmann iz Klimpuha, Klare Wolf iz Hrvatskoga Jandrofa, ugarskoga autora i nepoznatoga autora. Kazališno društvo pod dugoljetnim peljanjem režiserke Zlatke Gieler lje­tos svečuje 15 ljet postojanja. Tada je počela s mladinom uvježbati hrvatske igrokaze na hrvatskom ponekad i nim­škom jeziku. Mladi ljudi, ki su ostali od dičjega zbora da su kanili nastupati u igrokazi „A onda smo tribali i od­raš­ćenih ljudi, tako je on­da do­š­lo do formiranja kazališne grupe“ je povodom ovoga ju­bileja rekla Zlatka Gieler za Hrvatsku redakciju Orf-a.

TRAJŠTOF — Ovo selo na Poljanci ima luksuz da u vrlo aktivnu i uspješnu tamburašku grupu i ima i dvi hrvatske kazali­šne grupe. Peljačica jedne je Barbara Kar­lić, ka sa svojim ansamblom periodično nastupa u domaćem selu, zadnji put 2015. ljeta s komedijom »Ana je zlata vridna«. Kazališna grupa »Ži­vo srebro« pod pelja­njem Zlatke Gieler u Trajštofu bilancira prošlih 15 ljet pozitivno. Za režiserku Zla­t­ku Gieler „…to je znak za velik angažman članov grupe ki su od ljeta do ljeta bolji nastali a svakako i jezično profitirali.“

U Trajštofu su zapravo svenek kazali skeče. Pred dvimi ljeti su prezentirali malo veći ods. duži kusić Doroteje Zeichmann ali glumci da već volu ipak kratke skeče. A i ljetos su se glumci opet odlučili za ske­če, je rekla Zlatka Gieler, a pokidob da su skeče iz kazališnoga arhiva Hrvatskoga kulturnoga društvo jur sve predstavili su tribali nove kusiće. Ali domaći arhivi nisu prepuni skečov na hrvatskom jeziku ki bi bili lagani i jezično lako razumljivi, dakle da bi bili čim bliži naričju dotičnoga sela.

Prilikom jubileja su izdali i malu i bogatu fotografijami ilu­striranu broširu na hrvatskom i nimškom u koj se uz pelja­čicu mag. Zlatku Gieler javlja k riči i peljač seoske sekcije Hkd-a dr. Milan Kornfeind.

Kazališna grupa Trajštof je ljetos predstavila šest skečov, od čega su bili dva novi »Va apoteki« madjarskoga autora Trunkóa Barnabása (prevodili i predjelali Julija i Lukas Kor­n­feind i Petar Mogyorósi) i »Na pokopi« nepoznatoga au­tora (na hrvatski presadili Ju­l­i­ja Kornfeind i Petar Mogyo­rósi). 

Ljetošnji glumci na pozorni­ci u »Va apoteki« su Rudi Ug­ri­nović, Martina Špiranec, Hel­ga Schicker, Brigitta Un­ger, Monika Herceg, Marija Korn­feind, Zlatka Gieler, Mi­ci­ka Kittelmann i Karolj Palković. Zač ide? Milan se zaljubi u mladu Milenu, ona po pr­vi put privolji biti njegova, ta­ko da mora pojti u apoteku da kupi kondome.

U »Na pokopi« (Niki Sem­e­liker i Lukas Kornfeind) farnik ima toliko pokopov, da već ne  zna za koga mora moliti ili ko­ga ćedu zakopati. Hvalabogu ima ministranta, ki mu pomaže.

U »Lipotice« Doroteje Zeic­h­mann (Marija Kornfeind, Pet­ra Friedl, Jenny Opalka, Mati­jaš Vajković i Mi­lan Kornfeind) divojke čekaju u predsoblju plastičnoga kirur­ga. Kanu se dati operirati prsi, nos i iscrpsti salo s boka, da budu perfektne kao „Barbike“. Zoki ne vidi potrebu za to.

»Reza kani va nebo« aut­o­rice Traudike Roženić su pokazali stoprv u drugoj predstavi, 7. aprila jer su zbog oboljenja Pe­tra Mogyorósija morali premi­niti sastav glumcev. Namjesto toga je na Vazmeni pandiljak Elvira Gruber čitala pjesmicu Tedija Priora i kratak prozni te­kst Joške Weidingera a Matijaš Vajković je uz pratnju Zlatke Gieler na kla­viru jačio dvi jačke.

U »Strefili su se po 30 ljet« Kl­a­re Wolf (Zlat­ka Gieler, Monika Herceg, Rudi Ugrino­vić i Pet­ra Friedl) se Klara i Štefe opet strefu po 30 ljet. Povidaju si ča su svega do­živili. Štefe je bio tri pute ože­njen, ali žene su ga razočarale. Isto je išlo i Klari, ku su muži držali za norca.

U »Mare i Bare« Traudike Ro­ženić (Helga Schicker i Brigit­ta Unger) se dvi žene sastaju na placi i razgovaraju o različ­ni problemi. Mare je bila u Če­škoj i si je opet kupila krljače i 180 šaumroljnov. Bare je mislila da mora mužu, ki je bio betežan na smrt, povidati svu istinu. Ali ov je ostao živ…
Publika je ove lagane skeče na jur dosta protkanom hrvat­skom jeziku pratila s velikim veseljem a aplauz je bio nagra­da za trud i angažman 15 glu­m­cev na pozornici režiserki i brojnim, odgovornim za tehni­ku i sve ostalo.

(uredn.)

Kategorije

Slike