Bečka premijera do­kumentarnoga filma »Otto i Hrvati/Otto und die Kroaten« scenarista i redatelja Vanje Vin­kovića, održat će se 20. nove­m­bra u hrvatskom veleposlanstvu u Beču (20.00).

Dokumentarni film »Otto i Hrvati«, originalnim sadr­ž­ajem predstavlja uzbudljiv ži­vot Otta von Habsburga — od habsburškoga kraljevića, do v­i­zionara ujedinjene Europe — s naglaskom na njegovu privr­ženost Hrvatom i Hrvatskoj. Premijera filma bila je u Vuko­varu 2013. u prigodi ulaska Re­publike Hrvatske u Europsku Uniju, a prikazan je i u Zagre­bu, Rijeki, Osijeku, Banjoj Lu­ci, Varaždinu, i kao prvi hrvat­ski dokumentarac u Europ­skom parlamentu u Strasbou­r­gu 2015. ljeta.

Podsjetimo, kroz požrtvovno djelo u Paneuropskoj uniji i Europskom parlamentu, Otto von Habsburg se je ustrajno za­lagao za demokraciju i poštiv­a­nje ljudskih, vjerskih i nacionalnih prav, a odlučno je bio protiv svih vrsti totalitarizma i ugnjetavanja, potlačenja. Pri tomu je hrvat­ski narod imao posebno mjes­to u njegovom sr­cu s obzirom na geopolitičke okolnosti po Prvom svitskom boju, a ke su hrvatsku državu nasilno izmj­e­stile iz sridnjo­eu­ropske sredine koj je oduvijek pripadala. Stoga je devedesetih ljet 20. stoljeća gorljivo i ener­gično branio hrvatsko pravo na samo­stalnost i državnu neovis­nost tijekom obrambenoga b­o­ja pro­tiv velikosrpske agresije.

Otto Habsburg je bio naj­ve­ći hrvatski zagovornik u europski politički središći i u­velike je pridonesao medjuna­rodnomu priznanju Hrvatske ali i članstvu Republike Hrvat­ske u Europskoj uniji. 

(M.B.)

Slike