Predsjedničtvo Federalistič­ke unije europskih narodnih grup (Fuen), zastupniki Hr­vatskoga centra u Beču i ko­ruških Slovencev su petak, 30. oktobra bili na razgovo­ru u Ministarstvu vanjskih poslov. Gabriela Novak-Ka­rall od Hrvatskoga centra je tim prilikom predstavila ko­n­cept dvojezičnoga školskoga sustava za Beč. Predsjednik Fuen-a Hans Heinrich Han­sen i savjetnik za politička pi­tanja i zastupnik u Bruxelle­su Frank de Boer su pred­st­a­vili »Minotiy Safe-Pack« i mogućnosti financijske po­dr­ške nacionalnih manjin sa st­ra­ne matičnih zemalj i držav.

 

BEČ — Gabriela Novak-Ka­rall, je članica „Foruma dijalo­ga“ unutar Fuen-a. U pogledu na očuvanje manjin i narodnih grup je naglasila, da je najva­ž­nije očuvati jezik a tim da ima školstvo posebno važnu funkciju. Ovakovi sastanki su mogućnosti, izraziti i predstaviti projekte pred visokimi činovni­ki. Školstvo u Beču na prim­jer da je politička odluka, ali činovniki su oni, ki pak moraju tu odluki izvršiti.

 

Predsjednik Fuen-a, Hans Heinrich Hansen, je predstavio djelovanje krovne organi­zacije europskih narodnih grup i gradjansku inicijativu euro­p­skih manjin „Minority SafePack“, ku je EU-komisija odbila. Za Gabrielu Novak-Ka­rall bi bilo važno, da se na europskoj razini tematiziraju ma­njinske teme i da se izdjela sta­ndard ki valja za cijelu EU. »Minority Safe-Pack« da je mlad instrumenat i važno bi bilo, da uopće počne djelati.

 

U okviru Oess-konferencije Hans Heinrich Hansen je refe­rirao o nacionalni manjina i odnosi držav. Predstavio je i manjinske standarde »Prepo­ruke iz Bolcana (Bozen)«. Po­četkom oktobra je Fuen u bel­gijskom glavnom gradu Bru­xe­llesu otvorio svoju reprezen­taciju.                      

 

(uredn.)

Kategorije

Slike