Sociolingvist, Moshe Nahir, ki se je intenzivno bavio s planiranjem jezika, osobito hebrejskoga i katalanskoga — oba­dva jeziki se pozitivno razvijaju — spominja 11 točak, ke se tribaju respektirati pri planiranju jezika (Na­hir 2006/2003: 424-436):

 

● Čišćenje jezika (Language Purification): Jezik se mora hasnovati po čvrsti regula. Prvič ga tim čuvamo tudjih uticajev, a drugič kultiviramo tim kodificirani standard. Za to je potribna jezična kritika s ci­ljem normativnoga i korektnoga hasnova­nja jezika.

● Revitalizacija jezika (Language Revival): Uz pomoć izvornih g­o­vornikov, ki jezik još govoru kot materinski jezik, se jezik more oživiti i opet nastati komunikacijsko sredstvo.

● Reformiranje jezika (Langua­ge Reform): Da bi se jezik m­o­gao hasnovati, se mora intervenirati na svi razina jezičnoga sistema. Gramatika i rječnik se stalno moraju poboljšavati.

● Standardizacija jezika (Language Standardization): Standardiziranjem jezika se neki re­giolekt etablira kot lingua franca, kot svakidanji jezik. Čim ga prihvati jezična zajednica, on polako stiče prestiž.

● Širenje jezika (Language Spread): Moraju se poduzeti mjere, da bi se povećao broj govornikov konkretnoga jezika i da bi se proširio na sve potribne domene.

● Modernizacija rječnika (Lexical Modernization): Moraju se izdjelivati terminologije s ci­ljem, da bi se proširio rječnik i da bi jezik bio sposoban za komunikaciju u modernom žitku.

● Ujedinjenje terminologije (Terminology Unification): Ujediniti terminologiju znači modernizirati rječnik. Nije nai­me dost izdjelivati terminologije, one se moraju i ujediniti, da bi se prepričile polisemije, jezične nejasnoće.

● Stilsko pojednostavljenje (St­y­listic Simplification): Jezik po­stoji od simbolov, ki moraju bi­ti jasni i razumljivi. Samo tako jezik more ispuniti društvene i komunikacijske potriboće. Kompliciran jezik nije izražajan i profiliran. Formulacije se moraju lako ugodati. Govornik neka ima instrumenat, ki mu omogućuje jasno i eksplicitno izražavanje.

● Interlingvalna komunikacija (Interlingual Communication): Da bi se mogla ugodati komunikacija med različnimi jeziki, se mora etablirati kultura prevadjanja i tumačenja.

● Održavanje jezika (Language Maintenance): U slučaju da je jezik zbog diskriminacije i šikanov izgubio svoj socijalni status i da je ugrožena cijela govor­na zajednica, se mora­ju poduzeti preventivne mjere za oživljava­nje i očuvanje jezika i jezične zajednice.

● Standardizacija sim­bolov (Auxiliary-Co­de Standardization): Pokidob da geograf­ska imena, topograf­ski natpisi, imena ulic i drugi semiotički zna­ki i simboli, mnogokrat imaju društveno-političko i emocionalno značenje za jezičnu zajednicu, je važ­no i na ovom polju razvijati aktivnosti.

 

(Agnjica Csenar-Schuster)

Kategorije