Bečka djelatna zajednica za pitanja narodnih grup-Institut za narodne grupe (DZ)  je predstavila knjigu o novi tendencija med narodnimi grupami, ke su tradicionalno naseljene u Beču. Uz drugo su publicirana nova istraživanja o identitetu i pravnom statusu narodnih grup u A­u­striji. Sudjelovali su autori iz hrvatske, česke, ugarske, slo­vačke, romske i poljske na­rodne grupe, med njimi i inž. Štefan Pauer Msc, član odbora društva. On veli da ova knjiga upozorava na one ma­njine, ke živu u Beču. Knjiga se uz dr­ugo bavi i člankom 7 iz Državnoga ugovo­ra i kako se uopće realizira u Beču i kako agira Repub­li­ka Austrija s pogledom na »Čar­tu jezikov narodnih grup« u Europskom vijeću.

 

BEČ — Daljnje teme su zalaganje za narodne grupe i jezike narodnih grup u cijeloj Europi, razvitak školstva za je­zike manjin kao i pregled djelovanja DZ, je rekao Štefan Pauer za Hrvatski radio Orf-a Gradišće. Cilj je poboljšanje situacije narodnih grup.

 

Knjiga je izašla kao 26. svezak u seriji integratio. DZ je utemeljen 1983. ljeta sa ciljem da se stručno fundirano tema­tiziraju pitanja etničkih grup s austrijskim državljanstvom,  ki živu u Beču i da se pobolj­ša njeva situacija.
DZ na čelu s dr. Heinzom Tichyjem je nevladina organi­zacija ka se zalaže pred svim za narodne grupe u Beču. Pri konferenciji za novi­nare i povodom prezentacije knjige »Neue Entwicklunge der Volksgruppen in Wien — 30 Jahre Wiener Arbeitsgemeinschaft« (uredili su ju Richard Basler i Heinz Tichy; integratio XXVI., Mitteleuropa-Studien; Wien 2015.) četvrtak, 5. oktobra u Presseclub Concordia u Be­ču u vezi s nacrtom novele Za­kona o narodni grupa, ki je sastavilo Savezno kancelarstvo Heinz Tichy je ustanovio „bi­lo je oluje protesta svih narod­nih grup, jer je tako čemeran“.

 

Na spomenutoj knjigi je su­djelovalo kih 20 autorov pred svim iz svih šest autohtonih, dakle priznatih narodnih grup u Austriji, ki u kih 30 prinosev na već od 300 stranic izlažu svoje mišljenje pred svim i o si­tuaciji narodnih grup u Beču. Ujedno je ovo i ivješćaj o tom ča sve je DZ izdjelala a priklju­čeni su i brojni dokumenti i po­pis priredab DZ-a. Ova knjiga pokušava dati odgovore na pitanja o pravnoj situaciji narod­nih grup u Beču a pred svim i na to, kako se je proširenje Europske Unije odrazilo na na­rodne grupe na područji tih z­e­malj. Jasno je došlo do izra­žaja, da su obrazovanje i iden­titet važna pitanja u pogledu na nacionalne manjine odnosno narodne grupe a važno je, da i pripadniki manjin dalje davaju svoj jezik i kulturu svojoj dici. „Identitet je puno već ne­go samo jezik“ veli Richard Basler, potpredsjednik Čeških udrugov u Beču, ki je ujedno i urednik ove knjige. Na teme­lju jedne studije je naglasio, da su pripadniki narod­nih grup u prosjeku bolje obrazovani ne­go pripadniki ve­ći­n­skoga naroda. Ali je ujedno i ustanovio, da je obrazovanje na jeziki na­rodnih grup apsolutno nedovoljno i da „zako­no­davac jur duga ljeta štenta u osigurava­nju odgovarajuće školske i obrazovne politike u korist na­rodnih grup“.

 

Kako je naglasio dr. Ernő Deák od Saveza ugarskih dru­š­tav „posljedica ove državne ne­marnosti je desintegracija. Sva­ki postupa sam za sebe i samo još zastupa samoga sebe.“ E. Deák je ujedno i pročitao od­govore vladajućih političkih stranak u B­eču ča da „mislu o manjiski pitanji“ i „kako stoju danas svojim narodnim grupam?“. Rezultat je vrlo razo­čarao i Deák je ustanovio, da u politiki stranak u Austriji od­govorni uopće nimaju pojma i ne znaju razliku med starosje­dilačkimi narodnimi grupami i novodošljaki. „Moramo se ujediniti i složiti i ne smimo gajiti samo društvene intere­se, jer mnogi se utapaju u livaoni­ci velegrada (Schmelzigel).“

 

Poruka knjige je polag Ti­cho­ga „…da je situacija narodnih grup puno teža i komplicirani­ja, nego mnogi mislu, ali da bi ju bilo moguće poboljšati“. Na­dalje je ustanovio da „se je u zadnji ljeti poboljšao stav Saveza prema narodnim grupam, ali Beč se jako suzdržava i je skeptičan. U izvješćaji prema Europskomu vijeću Beč do­s­ta­je jako čemerne ocjene. Tichy potribuje ponovo da bi se „sv­a­koj narodnoj grupi tribao dati status pravnoga tijela, korpora­cije (Körperschaft), analogno vjerskim zajednicam u Austriji“. O Narodnosni savjeti pri Saveznom kancelarstvu je re­kao da „u principu je tribamo pozitivno ocijeniti, ali je njevo poslovodjenje skandalozno, ako npr. ljeta du­go ne dojde do sastavljanja n­o­vih Savjetov“. Ali, kako je re­kao Heinz Ti­chy „velike pro­mjene su se sv­e­nek dogodile po teški kriza“.

 

Deák je govorio o čarobnoj riči integracija, ali to da „je sa­mo maska, jer za njom stoji asimilacija“. Tichy je završio tim rekavši „polako ćedu po­četi djelovati sve ove konvencije na europskoj razimi. Austrija si već neće moći du­go pri­uštiti, lajstati da ništ ili premalo djela“.

 

Najnovija knjiga DZ-a o raz­vitki narodnih grup u Beču će se moći kupiti za 20 E kod samoga iz­davača ali i u Hrvat­skom centru u Beču, Schwin­d­gasse 14 (% 01/5046354 ili ured@hrvatskicentar.at). (ur.)

Kategorije