Hrvatski akademski klub po­zdravlja odluku Savezne vl­a­de, da će subvencije za na­rodne grupe po 25 ljet po prvi put povišiti i da tim autohtonim manjinam od dojdućega ljeta stoji na raspola­ganje 7,9 milijuni eurov i n­a­glašava kako su „narodne grupe važan dio austrijskoga društva i se moraju i kao takov podupirati“.

BEČ — S podupljanjem sub­vencijov za narodne grupe će se ta svota konačno prilagoditi inflaciji. „Nam hakov:kam je važno, da ova nova pinezna sredstva otvaraju vrata za inovativne ideje, projekte s trajnim uticajem osebujno na mlade i za nove pristupe u pogledu na podiljenje subvencijov“ Hak piše u izjavi i predlaže da „moramo obajti ta uhodani princip, da se jednostavno podupljaju subvencije svim društvam. Ko­načno je došla mogućnost, da se ciljano podupiraju korisni projekti i novi pristupi prez obzira na političku težinu pojedinih društav. Nadalje se ka­nimo zalagati za veću reprezentaciju mladih u Savjetu. Bu­duće djelovanje leži u ruka mla­­dih — ako kanimo angažiranu mladinu, moramo ju i uključiti u proces odlučivanja.“

Hak reklamira za sebe da kao „jedino gradišćanskohrvat­­sko študentsko društvo zast­u­pa interese mladih. Osebujno za vrime koronakrize se je iskri­staliziralo, kako važna je pro­širena digitalizirana ponuda za našu manjinu. Digitalizacija olakša pojedincem pristup m­a­njini, nekomplicirano informi­ra i omogućuje suradnju prez prostornih granic i je tako ne­ophodna za buduće djelovanje svih naših društav. Zagovaramo ne samo digitalne, ali i ino­vativne projekte, ke daju ml­a­dim perspektivu i želju za su­djelovanjem u manjinski posli. Isto tako kanimo istaknuti važ­nost kvalitetne izobrazbe na hrvatskom jeziku, ka je pred­u­vjet za uspješno buduće djelovanje mladih. Ova ponuda se mora proširiti — a to i zvana Gradišća. Na nami je, da subvencije razumno koristimo za atraktivne, trajne projekte. A sa strani vlade si očekujemo, da je ovo prvi korak, ali ne zad­nji, ča naliže podupiranje na­ro­dnih grup i šarolikost u Au­striji“ — javlja Hak.

(uredn.)

Kategorije