Savjet ministrov je u srijedu, 7. oktobra zaključio da ćedu podupljati državno podupiranje za svih šest u Austriji priznatih narodnih grup od sada 3,9 milijuni na 7,9 milijuni eurov. Pinezi ćedu sta­­ti na raspolaganje 2021. ljeta. Zastupniki hrvatskih dru­štav i zemaljske politike pozdrav­ljaju ovu odluku.

BEČ/GRADIŠĆE — Svota subvencijov iz saveznoga lon­ca za autohtone narodne gru­pe se u poslidnjem četvrt sto­ljeću već nije povišila niti se je prilagodila inflaciji. Nadležna ministrica u Saveznom kacelar­stvu Susa­n­ne Raab je podup­ljanje svote zvala miljokazom i „jakim signalom Savezne vl­a­de, kako visoku važnost ona priznaje narodnim grupam u Austriji“. Ali podupljanje pine­znoga podupiranja da je „i iz­raz povijesne odgovornosti“.

Susanne Raab je kao minis­trica integracije nadležna i za austrijske narodne grupe.

„Jakost Austrije je oduvijek mnogovrsnost ljudi, ki u njoj živu“, je za medije rekao vicekancelar Werner Kogler (Zeleni), ki je bio mjerodavan pri tom da je došlo do povišenja. „Svaka narodna grupa oboga­ćuje našu kulturu i naše društvo“ — je rekao Kogler.
Predsjednik hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu, ddr. Stanko Horvat pozdravlja, da se je konačno po 25 ljet povi­šilo odnosno podupljalo pod­u­piranje narodnih grup. Ovo da je lip i zvanaredan uspjeh. Ali Horvat upozorava i na to da su projekti u zadnji ljeti na­stajali sve manji i da hrvatska društva dijelom već nisu zna­la kako je financirati. „Povišenjem svote je stvorena mogućnost, da se dalje razvijemo i da ča konkretnoga na noge postavimo“, je rekao Stanko Horvat, predsjednik Hkd-a u Gradišću, ki je aktualni predsjednik hrv. Savjeta za narodnu grupu.

Poseban lonac za tiskane medije narodnih grup?

Povišenje subvencijov za na­rodne grupe je jedna točka, ka je zabilježena u programu Savezne (tirkizno-zelene) vlade. Pri sastavljanju programa za narodne grupe su sudjelivali parlamentarni zastupniki i go­vorači za narodne grupe, di Ni­ki Berlaković (Övp) i Olga Voglauer (Zeleni). Na pitanje Hrvatske redakcije Orf-a Gradišće je li će podupljanjem cijele svote svaka narodna gru­pa za sebe automatski dostati duplu svotu je rekao zastupnik Övp-a u Nacionalnom vijeću, Niki Berlaković, da će to sigur­no biti moguće, iako Madjari na primjer potribuju već pinez pozivajući se na to da madjar­ska narodna grupa ima već čla­nov od drugih. „Najvažnije je da imamo duplu svotu. Mi će­mo se zalagati za to, da se ta svota fer podili“.

Berlaković ističe, da u okviru podupiranja narodnih grup p­o­stoji sada poseban lonac za osiguranje medijev narodnih grup. Konkretno je predvidjeno, da se za svaku narodnu gr­u­pu podupira jedan tiskani me­dij. Kod gradišćanskih Hrvatov bi ta medij bile Hrvat­ske novine. Ali koliko pinez to­čno je za nje rezervirano, još nije poznato, je rekao Berlaković.

Govorač Narodne stranke za narodne grupe i zastupnik u Zemaljskom saboru, Patrik Fazekas pozdravlja odluku o podupljanju subvencijov za n­a­rodne grupe. Govorač Zele­nih za narodne grupe i poslanik u Zemaljskom saboru, Wolfgang Spitzmüller je izjavio, da je podupljanje važan signal za djelovanje narodnih grup.

Zastupnica Zelenih u Parla­mentu i njeva govoračica za na­rodne grupe, koruška Slovenka Olga Voglauer ovo naziva „po­vijesnim danom veselja“, jer „podupiranje narodnih grup je važno za kulturni život i za o­čuvanje njevoga jezika.

(ured.)

Kategorije