BEČ — Srijedu, 5. oktobra su počele vježbe gradišćanskohrvatskoga jezika na Bečkoj slavistiki. Konverzatorij, ki pelja lektorica dr. Zorka Kinda-Berlaković se zove „Gradišćanskohrvatski — analiza literarnih i stručno-jezičnih tekstov“ i broji dvi ure u tajednu. Vježbe su mišljene za studente, ki jur imaju odredjeno znanje u gradišćanskohrvatskom jeziku i kulturi.
Kako je uz ostalo naglasila Zorka Kinda-Berlaković se je najavilo deset zainteresiranih studentov i studentic. U okviru ovih vježbov ćedu se trenirati pravilan izgovor i sigurno čitanje. Prvi dio tekstov se je studentom stavilo na raspolaganje početkom semestra. Drugi dio moraju studenti i studentice prirediti za grupu. Tekste ćedu uz jezičnu analizu staviti i u kulturološki okvir. U prošlom semestru su na Slavistiki Bečkoga sveučilišća takaj nudili konverzatorij o gradišćanski Hrvati u okviru od dvih ur u tajednu.                                 
(uredn.)
 

Kategorije