Živiti u dobrom partnerstvu znači prepričiti dramatične situacije, ke moru eskalirati. Ako si kanimo očuvati zdrav i kvalitetan odnos, si moramo dobro pre­misliti, kako ćemo formulirati neko nezadovolj­stvo.

  1. „Zač naša veza nije takova kot je bila prlje?“ Partner, ki to veli, onomu sada nešto fa­li, ča je prlje postojalo. Mora se prvo pitati, ča je to kon­kretno bilo i precizno formulirati svoju želju, recimo: „Željim si da opet jednoč ide­mo skupa na tanac!“ Otkriva­njem svoje želje partner na­staje ranljiv, ali s druge strani samo ovako more dostignuti, da drugi reagira.
  2. „Ponašaš se kot tvoja ma­ma!“ je prispodoba, ku partner razumi kot pljusku u ob­raz. Ako partner ne trpi od­re­djeno ponašanje, neka konkretno opiše, ča ga bludi i ča kod njega prouzrokuje to ponašanje partnera, recimo: „Kad kričiš, bi najvolila pobignuti!“
  3. „Kad bi me zaistinu ljubio, si ne bi kupio motor!“ Pro­ble­ma­­­tič­no na ovoj rečenici je to, da stavlja u pitanje cijelu vezu, a zapravo ne te­ma­ti­zi­ra prob­lem, a to je mo­tor. Raz­go­vor se mo­re razviti sto­prv s for­mu­lacijom: „Te­ško mi je razumiti, da ka­niš motor!“ To pobudjuje partne­ra, da izrazi svoje mišljenje i da razgovor na kraju završava konstruktivno.

Kategorije