Petar Tyran

U prvoj euforiji o usidre­nju, zapisanju narodnih grup u program nove ko­alicijske vlade med Tirkiznimi i Zelenimi smo se svi veselili, da je konačno ipak ne­što išlo dalje. Kako i svaki u­spjeh tako i ov navodno ima čuda ocev i majkov. No, će­mo li ikada dočuti, gdo se je zaista koliko zalagao zato da bi autohtone narodne grupe ušle u novi vladin program do 2025. ljeta — ako će koalicija zaista tako dugo držati — mo­guće nikad nećemo doznati. Ili bolje rečeno, reć ćedu nam da su se svi za to zalagali.

Kako je rekao i gradišćan­ski zastupnik u Nacionalnom vijeću i ponovo imenovani  govo­rač za narodne grupe u svojoj Narodnoj stranki, ovu za­pisanu nakanu sada triba ispuniti s duhom, maštom ali pred svim i sa čini.

Konkretno je i najaktualnije velika financijska „suša“ na području tiskanih medijov. Jur je očito, da ćedu do­datne pineze „spustiti“ pred svim za nove medije, dakle za internet i za zastupljenost i manjinskih medijov u webu. Da Orf ima jak lobi, je po­znato, i da ta lobi pokušava za Orf i za emisije na ma­njin­ski jeziki izdvojiti još već pi­nez iz državnoga proračuna, je jasno. Tiskanice ovakov lo­bi nimaju. Zato su svagdir i slabije zastupane, ali nije to nikako opravdano a niti ni­je jednostavno ni logično, zač tiskani mediji, kao npr. Hrvatske novine ne bi imale is­to veliku važnost u javnosti. Da su Hrvatske novine zastupane jur duga ljeta i u internetu, da su zastupane i na webu znaju, pravoda, svi oni, ki je redovito čitaju. Oni ki, se do sada nisu marili za nje i je do sada nisu štali, njim to vjerojatno nije ni poznato.

Novi mediji su neophodni, su vrlo važni i puno toga se transportira samo još putem njih. Gdo prati npr. austrij­sku ili svitsku politiku, će opaziti da se i u seriozni me­diji, tako npr. i u visti Orf-a stalno i redovito citiraju poli­tičari s tim ča su rekli ili pi­sali na Twitteru i u drugi socijalni mediju. Je li to zaista seriozno, o tom smimo mir­no diskutirati. U novi socijal­ni mediji prditi i zasmrdi­ti je znatno laglje nego recimo u novina ili u nekom serio­z­nom intervjuu. Svi moremo od dana u dan opaziti, da naj­kraće visti npr. iz Twittera ili Tweeda svit peljaju na rub k­a­tastrofe, bojev ili propasti. Puno toga se samo nosi, pre­naša i kolportira na ta način — a diblje informacije niti već nima na ti novi, socijalni me­diji. A ipak sve već ljudi, ta­ko i političarov zagovara socijalne medije, i svoju politiku pokušava voditi i prik ovih novih streamov. Najfriže se širu najkraće, dostkrat i naj­manje seriozne visti. I svi pak djelaju tako kao da bi to bilo ozbiljno, seriozno ili vjerodostojno. A nije! Nikako ne!

Orf i u manjinski posli ima svoj javni lobi. Tiskani mediji na manjinski jeziki toga (još) nimaju. I ovde ćemo si morati zasukati rukave i iska­ti partnere i razumne ljude.

Kategorije