Petak, 31. augusta u Koljno­fu su se sastali predstavni­ki Hrvatske matice iseljenika (Hmi) i reprezentanti sela Koljnofa u restoranu Levandi da se dogovoru o detalji u vezi II. Foruma mladih. Hmi je po prvi put priredila ov Fo­rum lani u Subotici, u Voj­vo­dini. Ljetos ćedu Forum organizirati od 21. do 23. septembra u Koljnofu. Te­ma Forumu će biti „Ma­njin­sko obrazovanje na hrvatskom jeziku — iskustva mladih“.

koljnof — Pripadniki hrvatskih manjin školuju se na hrvatskom jeziku, a to u razli­čni školski sustavi i po raznoliki programi. Budući da ne po­stoju čvrsti medjunarodni sta­n­dardi za obrazovanje manjin, školovanje je svenek odvisno od zakona dotične zemlje u koj živi manjina. Uza to postoju i bilateralni sporazumi države Hrvatske i zemalj u ki živu hrvatske zajednice.

Težišće ovoga Foruma mladih pripadnikov hrvatskih ma­njin će ležati na iskustvi mla­dih: ki programi/obrazovanje prolaze ili su prošli. „Ono ča nas prvenstveno zanima je to ča mladi ljudi ćutu prema ma­njinskoj nastavi na hrvatskom jeziku“, veli glavni organizator Marin Knezović, u Hmi u Zagrebu, voditelj Odjela za ma­njine. Forum kani najti odgovor na nekoliko važnih pitanj, vezanih za hrvatsko manjinsko obrazovanje: U kolikoj mjeri postojeće obrazovanje omogu­ćuje očuvanje jezika i kulture hrvatskih manjinskih zajednic? Kakove jezične kompete­n­cije stiču mlade osobe u susta­vu manjinskoga obrazovanja? Da li su one dovoljne? Kakov je odnos prema naslijedju na­ričja hrvatskih manjin? Da li prednost triba dati učenju na­ričja ili književnoga hrvatskoga jezika? Ako nešto triba mi­njati u sustavu manjinskoga o­brazovanja ča i kako triba mi­njati? U kolikoj mjeri i kako manjinsko obrazovanje doprinosi shvaćanju i prihvaćanju hrvatskoga manjinskoga identiteta kod mladih ljudi? Ka­kov je odnos manjinskoga iskustva identiteta stečenog u obitelji i onog stečenoga u sustavu ma­njinskoga obrazovanja?

Do sada su se najavili mla­di iz Austrije, Črne Gore, Italije, Madjarske i Slovenije. To­čan program ćedu dostat svi oni ki su se najavili po emajlu. Najavit se more još nadalje po emajlu na sljedeće adrese:
marin.knezovic@matis.hr
klemensits.ingrid@gmail.com

(Petar Mogyorósi)

Kategorije