Petar TyranLjetošnji, 45. po redu Dan mladine — po 42 ljeti opet u sridnjogradišć­a­n­skoj Dolnjoj Pulji — je jasno pokazao i dokazao, da je po­jam mladina vrlo širok i da obuhvaća, barem kod gradi­š­ćan­skih Hrvatov, puno onih ki su odrasli s ovim najprvo jedno-, onda dvo- a konačno trodnevnom priredbom hrvat­ske mladine u Gradišću. Da neka priredba, ka je jur du­go pravi brend (Markenzeichen) jedne narodne grupe, narodnosti odnosno etničke manji­ne svoju aktualnost a tim i atraktivnost more konzervirati, a naravno i dalje razviti i u petom desetljeću otkada ju organizira Hrvatski aka­demski klub skupa s dotičnimi omladinskimi društvi i ostal­i­mi organizacijami u od­re­dje­nom selu — po uhod­a­nom ko­lu sjever-sredina-jug a takaj i prik državne granice na ma­djarskoj i slovačkoj strani — morebiti nije čudo, ali svakako vrlo je neobično.

Dakle, ča je fenomen ovo­ga Dana mladine? Prvič u tom, da su u medjuvrimenu jur brojne generacije hakov­cev a isto tako i brojnih gene­racijov omladinskih inicijat­o­rov i organizacijov po seli o­r­ganizirale ovu priredbu s isključivo hrvatskim karakte­rom. To je pravoda velik potencijal ljudi, ki su bili uklju­čeni u organizaciju, su razvili i posebnu odgovornost i povezanost i s Danom mladine ali i s publikom. Isto kako se narod rado najde na hrvatski shodišći i se onde ulije u veli­ku livaonicu vjerskoga naro­da, ki uživa u pišačenju u ta mjesta, u jačenju crikvenih, posebno i marijanskih jačak i u procesija i Božji slu­žba kao i svemu ča ova shodišća nudu publiki, tako Dan ml­a­dine publiki nudi druženje starih poznancev i „borcev“ za manjinska prava i za čuvanje hrvatske riči u Gradišću, do nove, najmladje generacije ak­tivistov, ki na svoj način gaju svoje nakane i cilje. A med njimi široka masa ljudi svih generacijov — početo od onih ki su od početka sudjelovali u tom, ča do onih najmladjih, ki znatiželjom dojdu na ovu priredbu izvan svojega sela, i ki su smili po prvi put u grupi otputovati na Dan mladine, jer im roditelji dopušćaju o­r­ganizirano putovanje autobusi do dotičnoga sela kade se održava Dan mladine i su odgovorni sami za sebe. To znači da je ova priredba atra­k­tivna i za danas jur sedamdeset- i većljetnike prik sridnje generacije do 14- i 15-ljetnih, ki po prvi put uživaju u ova­ko velikoj prire­d­bi a to još i s hrvatskom natuknicom, s hrvatskom muzikom, kade ih prati hrvatska rič od ulaza do šanka, od najavov s pozornice ča do konobarov a ne na zadnje hrvatskih muzičkih grup i jačak. Na DM d­o­hadja zrelija publika u ufanju da će viditi i strefiti svoje nekadašnje prijatelje, dohadja­ju funkcionari da bi vidili ka­ko i ča prirediti u svoji seli.

Da izbor muzike i pjeva­čev uvijek ne odgovara svim se po sebi razumi, niti je glas­noća nekih izvodjačev…!!

Kategorije