Petar Tyran

Ovom temom smo se na ovom mjestu bavili jur pred trimi tajedni. Po­vod je bio da je nova savezna vlada na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom od Tir­kiznih i Wernerom Kogle­rom od Zelenih odlučila da narod­ne gupe sada padaju u kombinirani resor integracije i že­ne. Narodne grupe — Čehi, Hr­vati, Madjari, Romi, Slova­ki i Slovenci dakle sada spa­daju u kompetencije Övp-ministrice Susanne Raab. Ne samo da je to jako presenetilo na­rodne grupe, nego je i pro­uz­rokovalo veliko čudje­nje. Je li se je to samo tako „stalo“, jer već nigdir nije bi­lo mjesta za narodne grupe, ili neka to bu­de politička po­ruka, da integracija narodnih grup još nije završena ili da je to s pogledom na ženski pokret znak za to, da isto ka­ko kod žen tako i kod narod­nih grup triba te­žiti za ravno­pravnošću i di­že­nje „kvote“?

To čudjenje unutar narodnih grup je sada prešlo u reakcije. U samom Gradišću su zemaljski izbori očigledno po­krivali pogled na ovo pitanje. Ali u Beču, kade su zastupni­ki narodnih grup i društveni funkcionari „bliže“ saveznoj politiki, su se pojavili prvi pr­otesti. Tako se je predsjednik Bečke djelatne zajednice za narodnosna pitanja Štefan Pauer u otvorenom pismu ob­ra­tio saveznomu kancel. Kur­zu i saveznoj ministrici Raab. Pauer se čudi da bi narodne grupe od sada bile tema inte­gracije, dakle u jednom loncu s migranti i doseljeniki. Za ove se dostkrat ne zna ćedu li smiti ostati ili ne? Pauer u svojem otvorenom pismu, ko je dostavio i saveznomu pred­sjedniku Alexanderu Van der Bellenu, predsjednikom Klu­bov u Parlamentu zastupanih političkih stranak i govora­čem za narodne grupe unutar ovih stranak, izražava strah da bi narodne grupa od sada triba­le biti tema integracije? Uje­d­no poziva i kancelara i mini­stricu, da jasno kažu da su n­arodne grupe po sebi razu­m­ljivo sastavni dio ukupnoga stanovničtva, i da triba očuvati i podupirati daljnji razvitak ovih narodnih grup.

U isti rog pušu i Gregor Novak i Laura Sturm od Kl­u­ba slovenskih studentov i studentic u Beču (Ksššd). Za nje je pohvalno da „prvi put po deset ljet u vladinom programu opet spominju narodnosne teme“ i da se triba is­pitivati priznavanje Jeniških kao narodna grupa“. Ta for­mulacija pravoda kaže, da je to odrinuto na nigdarovu, a na Poljake su opet jednoč „po­zabili“. Oni uopće nima­ju nikakov lobi, ki bi se zala­gao za njih a u Beču su autohtoni jur od 1683. ljeta ot­ka­da je kralj Jan III. Sobieski navod­no spasio Beč od Turkov.

Ovi dva zastupniki mla­de generacije Slovencev u Be­ču jasno velu da pomi­šanje na­rodnih poslov s age­n­dami integracije neće riješiti problem manjinskoga škol­st­va ili zna­nje o narodni gru­pa unutar većinskoga naroda.“ Morebit će i gdo dojti na ideju da se sa­da moramo naučiti nimški...

Kategorije