Savezno kancelarstvo je pre­minilo smirnice za obraču­nanje subvencijov. Tim će narodnosnim društvam biti moguće da si našparaju pineze, izjavio je ministar za Europsku uniju, umjetnost, kulturu i medije, mag. Gernot Blümel (Övp). Društva ćedu si moći na stran vrći 10 posto od dohotkov, ako dru­štveno imanje ne prekorakne 50 posto prometa.

BEČ — Minjanje je olakša­nje za manjinska društva, je rekao predsjednik hrvatskoga Narodnosnoga vijeća (Savje­ta o narodni grupa) Martin Iva­n­čić. Ov problem da su društva imala jur duglje. Svaki, ki je svojimi projekti bio uspješan, toga su kaštigali, je rekao Ivan­čić, na primjer ako je gdo prodao čuda CD-jkov mu je to Savezno kancelarstvo odbilo od subvencijov. Zbog toga da se jako veseli ovomu fer rje­še­nju, ko društvam jako poma­že, je rekao Martin Ivančić. Nove smirnice valjaju jur za aktualno društveno ljeto.

Novim rješenjem ćedu si društva moći stvarati rezerve ili smanjiti svoj dug, je naglasio Martin Ivančić. Iako je novo rješenje olakšanje za aktualno djelovanje i prvi korak dobre volje se nikako ne more gledati kao povišenje subvencijov, ke su jur prik 20 ljet du­go nisu povišile, je naglasio Martin Ivančić. Hrvatsko Na­rodnosno vijeće je pri svojoj sjednici u januaru ovoga ljeta podililo subvencije za 2019. ljeto, ukupno je to 1,11 milijuni eurov za hrvatsku narodnu grupu u Austriji.

Kako je rekao Martin Ivan­čić u intervjuu s Hrvatskom redakcijom Orf-a Gradišće, „dosada je bilo tako da su se ona društva kaštigala, ka su bi­la uspješna i su dobro gospodarila i si i nešto zaslužila“. O ovom rješenju sada je Ivančić jako veseo i za njega je to jako fer i pomaže društvam. Kako je rekao predsjednik hrvatsko­ga Narodnosnoga vijeća Martin Ivančić, ovo rješenje ide i u susret onim društvam ka ima­ju duga, jer ćedu tako u budu­ć­nosti moć metnuti na stran pi­neze kimi pak moru pokrivati dug. On misli, da 90 posto hrvatskih društav i organizacijov od ovoga ima koristi, se moru očvrstiti i imaju mogućnost da za budućnost dalje planiraju. Ivančić na svaki način i nadalje zagovara evaluaciju i po­vi­šenje subvencije na tu svo­tu, ka izjednačuje realni zgubitak pinez, ča se ima zahva­liti in­flaciji. U ovom on govori o kih 30 posto, ča su ovi pinezi da­nas ma­nje vridni nego još pred 20 ljet. Uza to govori o dinamiziranju, dakle o povi­še­nju svote, jer su se povišile cijene i za narodne grupe u svemu čim imaju posla. Martin Ivančić je govorio o pravoj pomoći za društva tim da je za narodne grupe nadležni mi­nistar Gernot Blümel ovako odlučio, ali ako državi zaista leži na opstan­ku ove šarolikosti, onda to mora i pinezno podupirati u potribnoj mjeri.

Tako je i zastupnik Narodne stranke u Nacionalno vije­će i govorač za narodne gru­pe, Ni­ki Berlaković (Övp) po­zdravio fleksibiliziranje smirnic i izjavio da ćedu dr­u­štva  ovim ima­ti već prostora pri djelovanju.

(uredn.)

Kategorije