Klapa Dičaki osnovana je koncem 2015. ljeta od škol. dir. Andreasa Benčića. 12- do 18-ljetni dičaki iz Čembe su ončas počeli jačit na klapski način, ada u glavnom četveroglasno. Nastupi su bili ograni čeni na maše po crikveni svetki. Sredinom 2018. ljeta pridružili su se i stariji „dičaki“ iz Čembe, Čajte, Narde i Četara ovoj grupi, a u jeseni još daljnji. Aranžirano je za Klapu Dičaki 35 duhovnih i 15 starih narodnih jačak gradišćanskih Hrvatov kot i 25 pjesam dalmatinskih klapov i kompozitorov. Nastupala je Klapa Dičaki u tom vrimenu 31 put sve do 29. 2. 2020. kad je došlo do korona blokade, npr: maše na različne svetke u farskom savezu Čajta-Čemba-Vincjet i Dolnjoj Pulji, klapski festival HKD-a, adventski koncerti u Čajti, Nardi i Četaru, dekanatska vizitacija u Velikom Petarštofu, hrvatsko shodišće u Celju, DAN MLADINE u Vincjetu, Festival u Šopronu,  Hrvatski bal u Borti, vjenčanja, pokop… 11 jur odobrenih nastupov otkazano je zbog mjerov protiv korone med drugim i gostovanja u Makarskoj, Opatiji, Puli i Bihaću, kade je bila planirana prezentacija gradišćanske duhovne i narodne muzike.

ČEMBA — Klapu Dičaki karakteriziraju četira trojstva: tri generacije (člani aktualnou starosti od 16 do 70) iz trih sel Austrije (Čajta, Čemba, Vincjet) i trih sel Madjarske (Narda, Četar, Kiseg), tri vrste muzike: duhovna, narodna, zabavna i tri načini izvedbe: a capella, uz pratnju tambure ili gitare, uz pratnju keyboarda ili pop grupe.

Sadržajna ideja 1. CD-jke: Pri naši različni nastupi (s duhovnimi, narodnimi, zabavnimi jačkami) su ljudi spitkovali člane klape za CD-jke od njih. Ke jačke neka snimaju? Je ljudi, ki rado slušaju stare hrvatske narodne jačke iz Gradišća ke se kumaj još aktivnojaču. Je ljudi, ki rado slušaju poznate dalmatinske zabavne pjesme. Prvu CD-jku u ovom projektu povezuje obadvoje. Ovi i oni ljubitelji hrvatske muzike neka dojdu kroz ovu CD-jku u dodir s jačkami/pjesmami, ke do sada znamda još nisu čuli. Kroz ov miks kani Klapa Dičaki dostignuti takorekuć dvi grupe slušateljev hrvatske muzike: „Gradišćanci“ neka upoznaju neke dalmatinske pjesme, a „Dalmatinci“ neka upoznaju neke od naših starih narodnih jačak! Tako se na CD-jki minjaju gradišćanske jačke i dalmatinske pjesme, jedna za drugom. Kako je izjavio Andreas Benčić, ukupno ima na ovoj CD-jki 11 gradišćanskohrvatskih i 11 dalmatinskih pjesam. To je ta „klapska veza“, kako kaže naslov ove CD-jke. A pokidob imaju u klapi i različne dijalekte iz sel, su grafički tako riješili naslovu, da ljubitelji ove muzike, kud zamu ov nosač zvuka u ruke moru čitati „prva, parva ili perva klapska veza Gradišće-Hrvatska“.

Po tematika su jačke/pjesme podiljene u ljubavne (broji 1-16), jedna s općom životnom tematikom (broj 17), „pijanske“ (broji 18-21) i poslidnjom se napravi mali izlet u soft rock, u koj pjeva otac svojemu sinu (broj 22).

Različne izvedbe: Gradišćanskohrvatske narodne jačke su uglavnom odjačene a capella, na najmanje četire glase. Jedna je snimljena uz pratnju akustičnih instrumentov (gitare, frule, br. 12), a jedna uz pratnju pop sastava (br. 10). Dalmatinske pjesme, što su većinom hiti u Hrvatskoj, se čuju uz pratnju pop sastava. „Samo tebe volim“ (br. 15) još nije izvela nijedna klapa prije.Ne samo u stilu aranžmanov se čuje raznolikost Klape Dičaki, nego i kroz različne glase solistov. Na CD-jki jači 7 solistov.

Prezentacija CD-jke: Zgotovila se je ova CD-jka još ljeti ovoga ljeta. Predvidjena je bila javna prezentacija u jeseni, čekajući da će se smanjit broj infekcijov od korone. No, situacija se je pogoršala, tako da se ne more realizirati priredba na običan način. CD-jka se tako publicira digitalnim putem (facebook, HKD-shop,WhatsApp,…), putem raznašanja letkov po hrvatski seli juž. Gradišća i putem medijev (no vin, radija, TV-a). Ako budu opet moguće priredbe kljetu ćese ova CD-jka prezentirati skupa s drugom CD-jkom s duhovnimi jačkami/pjesmami.

Aktualna situacija probanja: Naravno su zbog aktualnih mjerov probe otkazane. Peljač Dičakov, Andreas Benčić ali napravi proba snimke pojedinih glasov s pratnjom i je šalje skupa s notami digitalnim putem jačkarom, ki moru tako doma sami probati. Kad bude opet moguće skupno fizično probanje, će hodit tim brže…

Statistike: Amaterske snimke nastupov su stavljene na vlašći YouTubekanal (playlist) — do konca novembra Klapa Dičaki ima sve skupa već od 10.000 klikov. Facebook: oglas za CD-jku vidilo je do sada već od 8.300 ljudi; 3.400 likes; stalni pratioci stranice 480.

Slike